Pages

 Uključivanje dionika kao jedan od primarnih zadataka u gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša
Uključivanje dionika kao jedan od primarnih zadataka u gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša
Vlatka Popović
Gospodarenje otpadom predstavlja vrlo složeno područje gdje je potrebno pronaći ravnotežu između ekoloških, ekonomskih i društvenih aspekata. Jedan od aspekata i problema je komunikacija i uključivanje dionika u poslove gospodarenja otpadom. U ovome radu analizirani su načini uključivanja dionika te posljedice do kojih dolazi poradi krivih odluka u svezi s ovim problemom.
3D geološki model neposredne podine i ležišta boksita u području Crvene stijene kod Jajca (BiH)
3D geološki model neposredne podine i ležišta boksita u području Crvene stijene kod Jajca (BiH)
David Ivaninić
Boksitonosno područje Jajca predmet je brojnih znanstvenih i stručnih geoloških i rudarskih istraživanja preko 60 godina. Kao najznačajniji lokaliteti ističu se ležišta Crvene stijene, Bešpelj, Poljane i Liskovica. Na spomenutim lokalitetima provedena su brojna detaljna geološka istraživanja u svrhu pronalaska ležišta boksita čija se eksploatacija na ovom području vrši već desetljećima. Rezultati istraživanja ležišta boksita su velik broj istražnih bušotina (preko...
Alternativni načini dubokog geološkog zbrinjavanja otpada
Alternativni načini dubokog geološkog zbrinjavanja otpada
Tomislav Bratko
U diplomskom radu objašnjena je tehnologija zbrinjavanja otpada utiskivanjem, današnja iskustva u zbrinjavanju, radioaktivnog i ostalih vrsta otpada u Republici Hrvatskoj i u svijetu. Opisano je postrojenje za zbrinjavanje tehnološkog fluida Kalinovac-6, te su dane i mogućnosti za unaprijeđenje tehnologije utiskivanja. U radu je također detaljno opisan koncept odlaganja visoko radioaktivnog otpada u duboke bušotine. Opisan je pojam, transport, obrada i utiskivanje opasnog otpada u...
Analiza cijena nafte i njihov utjecaj na poslovanje naftne tvrtke
Analiza cijena nafte i njihov utjecaj na poslovanje naftne tvrtke
Predrag Furdin
U ovom diplomskom radu je analiziran utjecaj cijena nafte na poslovanje tvrtke INA, Industrija nafte d.d. u uvjetima nestabilnosti međunarodnih naftnih tržišta. Diplomski rad je sastavljen iz pet osnovnih dijelova koji daju prikaz stanja u naftnoj industriji u svijetu od sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća do danas. Također donosi prikaz proizvodnje i potrošnje nafte u svijetu i Hrvatskoj te kako promjene na svjetskom tržištu utjeću na poslovanje INE. Tako na nju većinom...
Analiza cijena nafte u svjetlu geopolitičkih poremećaja u 2011. godini
Analiza cijena nafte u svjetlu geopolitičkih poremećaja u 2011. godini
Tanja Golubić
Međunarodno tržište nafte ovisi kao i svako drugo tržište o odnosu ponude i potražnje. Na formiranje cijena na međunarodnom tržištu nafte utječu ponuda i potražnja na svjetskim robnim burzama, koje zavise o tempu izlaska iz globalne gospodarske recesije, očekivanju rasta u pojedinim regijama, kao i o promjenama u strukturi potrošnje energije. Geopolitička situacija u svijetu i pojedinim regijama, osobito onima koje su važne za izvoz nafte, također utječe na formiranje cijena...
Analiza cijene plina u Hrvatskoj usporedno sa zemljama Europske unije
Analiza cijene plina u Hrvatskoj usporedno sa zemljama Europske unije
Marko Markić
U ovom diplomskom radu obrađene su glavne karakteristike prirodnog plina, tržišta u Europskoj uniji i Hrvatskoj, te su uspoređene cijene plina. Pored toga su obrađeni plinski skladišni, transportni i distribucijski sustavi u Republici Hrvatskoj kao i plinska povezanost Europe. Prirodni plin je jedan od najviše upotrebljavanih izvora energije u svijetu. Upotrebljava se za proizvodnju električne energije, za grijanje kućanstva, kao pogonsko gorivo za vozila te je važan energent u...
Analiza gospodarenja otpadom u Zagrebu u odnosu na europsku regulativu i posljednja dostignuća struke
Analiza gospodarenja otpadom u Zagrebu u odnosu na europsku regulativu i posljednja dostignuća struke
Josipa Natali Šimunić
Temeljni cilj u postupanju s otpadom u cijeloj državi, a time i na lokalnoj razini je uspostava sustava gospodarenja otpadom. Odgađanje i nerješavanje problema otpada uvjetovalo je sadašnje ozbiljno stanje. Stoga će se u radu dati prikaz i objašnjenje stanja provedbe sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu, načini i mogućnosti povećanja oporabe i recikliranja, te potrebne mjere kako bi se mogli ispuniti ciljevi zadani od Europske unije.
Analiza havarije bušaće platforme Deepwater Horizon
Analiza havarije bušaće platforme Deepwater Horizon
Anton Kalčić
Deepwater Horizon, bila je jedna od najmodernijih današnjih platformi, kao posljedica nekontrolirane erupcije iz bušotine Macondo 252 smještene u Meksičkom zaljevu zapalila se 20. travnja 2010. godine i dva dana nakon toga uslijed niza eksplozija teško oštećena i potonula. Osnovana istražna povjerenstva proglasila su kompanije odgovornim za akcident i definirala osam ključnih nalaza koji su neposredni uzrok dotoka u bušotinu, erupcije fluida na palubu platforme, zapaljenja plina i...
Analiza kretanja emisija stakleničkih plinova na CPS Molve u razdoblju od 1995. do 2011. godine
Analiza kretanja emisija stakleničkih plinova na CPS Molve u razdoblju od 1995. do 2011. godine
Valentina Babić
Staklenički plinovi odgovorni su za stvaranje ''stakleničkog učinka'' čije su posljedice svakim danom sve očitije. To su prije svega povećanje temperature na globalnoj razini, otpuštanje metanskih hidrata, topljenje ledenjaka, povećanje razine mora, širenje pustinja itd. U okviru naftne industrije staklenički plinovi su najvećim dijelom posljedica potpunog i/ ili djelomičnog sagorijevanja fosilnih goriva. Osim toga oni su posljedica ispuštanja plinova kroz otvore iz sigurnosnih...
Analiza mogućih utjecaja na okoliš površinskog kopa tehničko-građevnog kamena "Pregrada II"
Analiza mogućih utjecaja na okoliš površinskog kopa tehničko-građevnog kamena "Pregrada II"
Goran Horvat
Predmet ovog rada je analiza mogućih utjecaja na okoliš uslijed eksploatacije tehničko-građevnog kamena, koja se u slučaju površinskog kopa "Pregrada II" provodi u svrhu sanacije otkopanog prostora. Na temelju te analize, s ciljem svođenja nepovoljnih utjecaja na okoliš na najmanju moguću mjeru, predložene su mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Također su prikazani osnovni modeli sanacije i prenamjene otkopanog prostora, te je dan prijedlog jednog od njih...
Analiza naprezanja i deformacija na primjeru građevne jame Velikogorička
Analiza naprezanja i deformacija na primjeru građevne jame Velikogorička
Fran Stopić
Građevna jama mora biti sigurna i dostupna za rad ljudima i strojevima. Izbor odgovarajućeg rješenja izvedbe građevne jame ovisi o budućem građevinskom objektu, karakteristikama terena, prisutnosti podzemne vode te ostalim uvjetima okoline. Zaštitom građevne jame potrebno je osigurati stabilnost vertikalnih stranica građevne jame te prodiranje podzemne vode u slobodni prostor iskopa. U današnje vrijeme standardni dio geotehničkog projekta modeliranje je u računalnim...
Analiza pokretača klizanja na području Općine Bednja
Analiza pokretača klizanja na području Općine Bednja
Nina Pivčević
U razdoblju od 2006. do 2013. godine na području općine Bednja aktivirana su brojna klizišta kao posljedica oborina. U okviru ovog diplomskog rada prikupljeni su podaci o 87 klizišta iz različitih izvora: lokalne samouprave općine Bednja, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Varaždin, tehničkih izvješća i geotehničkih elaborata, kao i informacija iz medija. Također je provedeno i rekognoscirajuće kartiranje klizišta na terenu u svrhu provjere podataka i prikupljanja...

Pages