Pages

 Uključivanje dionika kao jedan od primarnih zadataka u gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša
Uključivanje dionika kao jedan od primarnih zadataka u gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša
Vlatka Popović
Gospodarenje otpadom predstavlja vrlo složeno područje gdje je potrebno pronaći ravnotežu između ekoloških, ekonomskih i društvenih aspekata. Jedan od aspekata i problema je komunikacija i uključivanje dionika u poslove gospodarenja otpadom. U ovome radu analizirani su načini uključivanja dionika te posljedice do kojih dolazi poradi krivih odluka u svezi s ovim problemom.
3D geološki model neposredne podine i ležišta boksita u području Crvene stijene kod Jajca (BiH)
3D geološki model neposredne podine i ležišta boksita u području Crvene stijene kod Jajca (BiH)
David Ivaninić
Boksitonosno područje Jajca predmet je brojnih znanstvenih i stručnih geoloških i rudarskih istraživanja preko 60 godina. Kao najznačajniji lokaliteti ističu se ležišta Crvene stijene, Bešpelj, Poljane i Liskovica. Na spomenutim lokalitetima provedena su brojna detaljna geološka istraživanja u svrhu pronalaska ležišta boksita čija se eksploatacija na ovom području vrši već desetljećima. Rezultati istraživanja ležišta boksita su velik broj istražnih bušotina (preko...
Alteracijski procesi u stijenama domaćinima ležišta magnezita žilnog tipa: Miljevica, Krivaja-Konjuh ofiolitni kompleks
Alteracijski procesi u stijenama domaćinima ležišta magnezita žilnog tipa: Miljevica, Krivaja-Konjuh ofiolitni kompleks
Srećko Bevandić
Istraživana je ruda magnezita u rudniku Miljevica u BiH. Rudnik je dominantno karakteriziran žilama magnezita u alteriranim ultramafitnim stijenama Krivaja-Konjuh ofiolitnog kompleksa. Petrografskim i mineraloškim analizama uzorci su podijeljeni u 2 skupine: 1) mikrokristalasti magneziti i 2) magnezitne breče. Rendgenskom analizom potvrđeno je da se ruda sastoji od magnezit i dolomit, a serpentiniti od krizotila, lizardita i antigorita. Mineraloškom analizom je utvrđeno da su...
Alternativna goriva u prometu i obnovljivi izvori energije kao budućnost niskougljičnog energetskog sektora Republike Hrvatske
Alternativna goriva u prometu i obnovljivi izvori energije kao budućnost niskougljičnog energetskog sektora Republike Hrvatske
Dario Bošnjak
Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine, s pogledom na 2050. godinu prilično jasno određuje smjernice razvoja niskougljične energetike za svaki sektor. Budućnost niskougljičnog razvoja ovisi o primjeni novih tehnoloških rješenja i povećanju udjela obnovljivih izvora energije u energetskom miksu. U ovom diplomskom radu prikazan je utjecaj primjene alternativnih goriva u prometu i obnovljivih izvora energije na konačnu potrošnju primarne energije i smanjenje...
Alternativni načini dubokog geološkog zbrinjavanja otpada
Alternativni načini dubokog geološkog zbrinjavanja otpada
Tomislav Bratko
U diplomskom radu objašnjena je tehnologija zbrinjavanja otpada utiskivanjem, današnja iskustva u zbrinjavanju, radioaktivnog i ostalih vrsta otpada u Republici Hrvatskoj i u svijetu. Opisano je postrojenje za zbrinjavanje tehnološkog fluida Kalinovac-6, te su dane i mogućnosti za unaprijeđenje tehnologije utiskivanja. U radu je također detaljno opisan koncept odlaganja visoko radioaktivnog otpada u duboke bušotine. Opisan je pojam, transport, obrada i utiskivanje opasnog otpada u...
Alternativni plinovodi za uvoz ruskog plina u Europsku uniju
Alternativni plinovodi za uvoz ruskog plina u Europsku uniju
Ivana Verčević
Ruska Federacija najveći je uvoznik plina u Europsku uniju već dugi niz godina. Posljednjih je godina došlo do prijepora Rusije i Ukrajine oko cijena plina i tarifa. Obzirom da se donedavno velik dio ruskog plina namijenjenog Europskoj uniji transportirao preko Ukrajine, potrebno je bilo pronaći nove pravce za njegov transport. U ovom su radu istražena dva alternativna plinovoda, Nord Stream i TurkStreama, kojima se ruski plin uvozi u Europsku uniju, a koji zaobilaze Ukrajinu.
Amfibolitne leće u filonitiziranim gnajsevima Krndije
Amfibolitne leće u filonitiziranim gnajsevima Krndije
Damjan Ostrelič
Istraživane amfibolitne leće uložene u filonitizirane paragnajseve Krndije pripadaju Psunjsko-kutjevačkom metamorfnom kompleksu slavonskih planina. Na terenu je prikupljeno sedam uzoraka amfibolita te dva uzorka filonitiziranih gnajseva. Metodama polarizacijske mikroskopije i rendgenske difrakcije određen je mineralni sastav i petrografskse karakteristike svih uzoraka, a kemijskim metodama emisijske i masene spektrometrije s induktivno spregnutom plazmom (ICP–ES i ICP–MS) određen...
Analiza cijena nafte i njihov utjecaj na poslovanje naftne tvrtke
Analiza cijena nafte i njihov utjecaj na poslovanje naftne tvrtke
Predrag Furdin
U ovom diplomskom radu je analiziran utjecaj cijena nafte na poslovanje tvrtke INA, Industrija nafte d.d. u uvjetima nestabilnosti međunarodnih naftnih tržišta. Diplomski rad je sastavljen iz pet osnovnih dijelova koji daju prikaz stanja u naftnoj industriji u svijetu od sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća do danas. Također donosi prikaz proizvodnje i potrošnje nafte u svijetu i Hrvatskoj te kako promjene na svjetskom tržištu utjeću na poslovanje INE. Tako na nju većinom...
Analiza cijena nafte u svjetlu geopolitičkih poremećaja u 2011. godini
Analiza cijena nafte u svjetlu geopolitičkih poremećaja u 2011. godini
Tanja Golubić
Međunarodno tržište nafte ovisi kao i svako drugo tržište o odnosu ponude i potražnje. Na formiranje cijena na međunarodnom tržištu nafte utječu ponuda i potražnja na svjetskim robnim burzama, koje zavise o tempu izlaska iz globalne gospodarske recesije, očekivanju rasta u pojedinim regijama, kao i o promjenama u strukturi potrošnje energije. Geopolitička situacija u svijetu i pojedinim regijama, osobito onima koje su važne za izvoz nafte, također utječe na formiranje cijena...
Analiza cijene plina u Hrvatskoj usporedno sa zemljama Europske unije
Analiza cijene plina u Hrvatskoj usporedno sa zemljama Europske unije
Marko Markić
U ovom diplomskom radu obrađene su glavne karakteristike prirodnog plina, tržišta u Europskoj uniji i Hrvatskoj, te su uspoređene cijene plina. Pored toga su obrađeni plinski skladišni, transportni i distribucijski sustavi u Republici Hrvatskoj kao i plinska povezanost Europe. Prirodni plin je jedan od najviše upotrebljavanih izvora energije u svijetu. Upotrebljava se za proizvodnju električne energije, za grijanje kućanstva, kao pogonsko gorivo za vozila te je važan energent u...
Analiza geološki povoljnih područja za odlaganje iskorištenog nuklearnog goriva u Hrvatskoj
Analiza geološki povoljnih područja za odlaganje iskorištenog nuklearnog goriva u Hrvatskoj
Filip Šeb
U diplomskom radu navedena je podjela radioaktivnog otpada i definiran je pojam iskorištenog nuklearnog goriva. Objašnjena je metoda dubokog geološkog odlaganja visokoradioaktivnog otpada i iskorištenog nuklearnog goriva te su navedena obilježja matičnih stijena povoljnih za ovakvu vrstu odlagališta. Izdvojene su tri vrste povoljnih matičnih stijena koje nalazimo u Hrvatskoj (sedimentne stijene, magmatsko – metamorfne stijene i evaporitne stijene) i na temelju toga navedene su...
Analiza gospodarenja otpadom u Zagrebu u odnosu na europsku regulativu i posljednja dostignuća struke
Analiza gospodarenja otpadom u Zagrebu u odnosu na europsku regulativu i posljednja dostignuća struke
Josipa Natali Šimunić
Temeljni cilj u postupanju s otpadom u cijeloj državi, a time i na lokalnoj razini je uspostava sustava gospodarenja otpadom. Odgađanje i nerješavanje problema otpada uvjetovalo je sadašnje ozbiljno stanje. Stoga će se u radu dati prikaz i objašnjenje stanja provedbe sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu, načini i mogućnosti povećanja oporabe i recikliranja, te potrebne mjere kako bi se mogli ispuniti ciljevi zadani od Europske unije.

Pages