Pages

Analiza kretanja emisija stakleničkih plinova na CPS Molve u razdoblju od 1995. do 2011. godine
Analiza kretanja emisija stakleničkih plinova na CPS Molve u razdoblju od 1995. do 2011. godine
Valentina Babić
Staklenički plinovi odgovorni su za stvaranje ''stakleničkog učinka'' čije su posljedice svakim danom sve očitije. To su prije svega povećanje temperature na globalnoj razini, otpuštanje metanskih hidrata, topljenje ledenjaka, povećanje razine mora, širenje pustinja itd. U okviru naftne industrije staklenički plinovi su najvećim dijelom posljedica potpunog i/ ili djelomičnog sagorijevanja fosilnih goriva. Osim toga oni su posljedica ispuštanja plinova kroz otvore iz sigurnosnih...
Analiza mogućih utjecaja na okoliš površinskog kopa tehničko-građevnog kamena "Pregrada II"
Analiza mogućih utjecaja na okoliš površinskog kopa tehničko-građevnog kamena "Pregrada II"
Goran Horvat
Predmet ovog rada je analiza mogućih utjecaja na okoliš uslijed eksploatacije tehničko-građevnog kamena, koja se u slučaju površinskog kopa "Pregrada II" provodi u svrhu sanacije otkopanog prostora. Na temelju te analize, s ciljem svođenja nepovoljnih utjecaja na okoliš na najmanju moguću mjeru, predložene su mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Također su prikazani osnovni modeli sanacije i prenamjene otkopanog prostora, te je dan prijedlog jednog od njih...
Analiza multikontaktnog miješanja CO2 usklađivanjem simulacijskog i laboratorijskog rezultata slim-tube testa
Analiza multikontaktnog miješanja CO2 usklađivanjem simulacijskog i laboratorijskog rezultata slim-tube testa
Tomislav Varga
Jedna od najčešćih metoda povećanja iscrpka nafte je utiskivanje ugljikovog dioksida (CO2) u uvjetima miješanja. Utisnuti CO2 pri visokom tlaku i ležišnoj temperaturi miješa se s naftom tvoreći manje viskozan fluid s nižom međupovršinskom napetosti između fluida i stijene od originalne nafte. U radu je opisan način određivanja perspektivnosti ležišta za povećanje iscrpka nafte utiskivanjem CO2 i vrste procesa miješanja. Simulacijski program Eclipse korišten je za...
Analiza naprezanja i deformacija na primjeru građevne jame Velikogorička
Analiza naprezanja i deformacija na primjeru građevne jame Velikogorička
Fran Stopić
Građevna jama mora biti sigurna i dostupna za rad ljudima i strojevima. Izbor odgovarajućeg rješenja izvedbe građevne jame ovisi o budućem građevinskom objektu, karakteristikama terena, prisutnosti podzemne vode te ostalim uvjetima okoline. Zaštitom građevne jame potrebno je osigurati stabilnost vertikalnih stranica građevne jame te prodiranje podzemne vode u slobodni prostor iskopa. U današnje vrijeme standardni dio geotehničkog projekta modeliranje je u računalnim...
Analiza pokretača klizanja na području Općine Bednja
Analiza pokretača klizanja na području Općine Bednja
Nina Pivčević
U razdoblju od 2006. do 2013. godine na području općine Bednja aktivirana su brojna klizišta kao posljedica oborina. U okviru ovog diplomskog rada prikupljeni su podaci o 87 klizišta iz različitih izvora: lokalne samouprave općine Bednja, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Varaždin, tehničkih izvješća i geotehničkih elaborata, kao i informacija iz medija. Također je provedeno i rekognoscirajuće kartiranje klizišta na terenu u svrhu provjere podataka i prikupljanja...
Analiza pokretača klizanja na području općine Lobor
Analiza pokretača klizanja na području općine Lobor
Ivana Vlahek
U razdoblju od 2013. do 2015. godine na području općine Lobor aktivirana su brojna klizišta kao posljedica oborina. U okviru ovog diplomskog rada prikupljeni su podaci o klizištima iz različitih izvora: lokalne samouprave općine Lobor, Državnog ureda za zaštitu i spašavanje, tehničkih izvješća i geotehničkih elaborata, kao i informacija iz medija. Također je provedeno i rekognoscirajuće kartiranje klizišta na terenu u svrhu provjere podataka i prikupljanja opisnih podataka o...
Analiza pokretača klizanja u proljeće 2013. godine na području grada Samobora
Analiza pokretača klizanja u proljeće 2013. godine na području grada Samobora
Mateja Rački
U razdoblju od siječnja do travnja 2013. godine na području Grada Samobora aktivirana su brojna klizišta kao posljedica oborina. U okviru ovog diplomskog rada prikupljeni su podaci o 45 klizišta iz različitih izvora: lokalne samouprave Grada Samobora, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Grada Zagreba, tehničkih izvješća i geotehničkih elaborata, kao i informacija iz medija. Također je provedeno i rekognoscirajuće kartiranje klizišta na terenu u svrhu provjere podataka i...
Analiza poslovanja naftne tvrtke u promjenjivim tržišnim uvjetima
Analiza poslovanja naftne tvrtke u promjenjivim tržišnim uvjetima
Maroje Strgačić
U ovom diplomskom radu analizirano je poslovanje srednjoeuropskih naftnih tvrtki u promjenjivim tržišnim uvjetima za razdoblje od 2012. do 2015. godine. Obrađuje se utjecaj i uvjetovanje cijena nafte na poslovne rezultate i strategiju poslovanja obrađivanih naftnih kompanija. Za analizu su odabrane srednjoeuropske naftne kompanije, INA Grupa, Grupa MOL i Grupa OMV, s tim da je fokus u radu stavljen na INA Grupu. Razdoblje od 2012. do 2015. godine je odabrano zbog dovoljnog prostora za...
Analiza poslovne strategije Grupe INA
Analiza poslovne strategije Grupe INA
Goran Foruglaš
U ovom diplomskom radu nastoji se prikazati poslovanje INA Grupe kroz posljednjih nekoliko godina. U radu su prikazani podaci o proizvodnji i rezervama nafte, plina i plinskog kondenzata INA Grupe u razdoblju od nekoliko zadnjih godina. Opisana je opća struktura i organizacija tvrtke te rezultati poslovanja najznačajnijih poslovnih jedinica. Ujedno su izneseni i objašnjeni najbitniji strateški ciljevi tvrtke, pojedinih poslovnih jedinica te njihova implementacija i značaj.
Analiza poslovne strategije Grupe Plinacro
Analiza poslovne strategije Grupe Plinacro
Neven Kostreš
Grupu Plinacro čine društvo Plinacro d.o.o. kao matica i društvo Podzemno skladište plina d.o.o. kao ovisno društvo u 100%-tnom vlasništvu matice. Kao operator plinskoga transportnog sustava te operator plinskoga skladišnog sustava Grupa ima ključnu ulogu u osiguranju preduvjeta za sigurnu i pouzdanu opskrbu kupaca prirodnim plinom. Grupa Plinacro sudionik je na hrvatskom tržištu prirodnog plina. Osnovni odnosi na tržištu prirodnog plina uređeni su paketom energetskih zakona, a...
Analiza poslovne strategije MOL Grupe
Analiza poslovne strategije MOL Grupe
Luka Babić
U ovom diplomskom radu je prikazana teorija strateškog menadžmenta, njegova struktura te proces strateškog menadžmenta kroz šest etapa. Obrađene su etape od analize okoline, utvrđivanja misije i vizije, formulacije strategije do kontrole i evaluacije strategije i povratne veze. Prikazane su i faze razvoja strateškog menadžmenta te strateška prilagodba naftnih kompanija. U radu je opisana MOL Grupa, početak samog stvaranja MOL Grupe, upravljanje unutar organizacije kroz misiju,...
Analiza poslovne strategije MOL grupe
Analiza poslovne strategije MOL grupe
Damir Slatinac
Ovaj diplomski rad se bavi analiziranjem poslovne strategije MOL Grupe zadane za razdoblje 2006.-2010. godine. Sastavljen je iz osam osnovnih cjelina u kojima su prikazani osnove strateškog menadžmenta i povijest, strategija, poslovni rezultati MOL Grupe. Podaci izneseni u radu temelje se na financijskim izvještajima za zadano razdoblje i obrađeni su tablicama i dijagramima. U zaključku se iznosi konačan rezultat zadane strategije.

Pages