Pages

Geochemical modelling of CO2 dissolution in deep saline aquifers - the effects on brine composition
Geochemical modelling of CO2 dissolution in deep saline aquifers - the effects on brine composition
Iva Tomljenović
Geological storage of carbon dioxide in deep saline aquifers is one of the methods of reducing its concentration in the atmosphere. Deep saline aquifers are geological formations located at depths that range from 800 to 2500 metres. In Croatia, a research has recently been conducted based on capacity estimations. Therein created geological maps of specific storage capacities in the Western part of Sava depression are confined to the Poljana sandstones that were singled out as a potential...
Geokemijska istraživanja plinovitih ugljikovodika u zraku tla na području južnih obronaka Požeške gore i Dilj gore za potrebe utvrđivanja naftnogeološkog potencijala podzemlja
Geokemijska istraživanja plinovitih ugljikovodika u zraku tla na području južnih obronaka Požeške gore i Dilj gore za potrebe utvrđivanja naftnogeološkog potencijala podzemlja
David Blažević
U diplomskom radu prikazana je interpretacija podataka dobivenih površinskom geokemijskom prospekcijom na području od Starog Petrovog Sela do Dilj gore. Cilj istraživanja je bio određivanje koncentracije i potencijalnog izvora plinovitih ugljikovodika u zraku tla na istražnom području. Tijekom površinskog geokemijskog istraživanja prikupljeno je ukupno 135 uzoraka na tri profila (Staro Petrovo Selo, Pleternica i Dilj gora). Statističkom analizom omjera zasićenih i nezasićenih...
Geokemijske i mineraloške karakteristike tehnogenih i smeđih tala u blizini termoelektrane "Plomin"
Geokemijske i mineraloške karakteristike tehnogenih i smeđih tala u blizini termoelektrane "Plomin"
Petar Pongrac
Predmet istraživanja ovog rada su tehnogena i smeđa tla u okolici TE Plomin (Istra) za koje se pretpostavlja da su onečišćena potencijalno toksičnim elementima te šljaka s otvorenog odlagališta koja predstavlja otpadni neizgoreni materijal iz termoelektrane. Glavni cilj rada je utvrditi i definirati mineraloške, geokemijske, morfološke i mikromorfološke značajke istraživanih tala te odrediti sadržaj određenih potencijalno toksičnih elemenata u tlu i interpretirati utjecaj...
Geokemijske i mineraloške karakteristike tla s područja vodocrpilišta Petruševec
Geokemijske i mineraloške karakteristike tla s područja vodocrpilišta Petruševec
Borna-Ivan Balaž
Predmet ovog diplomskog rada su uzorci tla prikupljeni na području vodocrpilišta Petruševec. Cilj je bio odrediti geokemijske i mineraloške karakteristike tla u svrhu karakterizacije mogućeg onečišćenja podzemne vode s potencijalno toksičnim metalima. Uzorkovanje tla je izvršeno u drugoj zoni sanitarne zaštite vodocrpilišta Petruševec. Nakon provedenog terenskog istraživanja, uzorci tla su u proljeće, ljeto i jesen 2018. godine analizirani u laboratoriju na Zavodu za...
Geokemijske i mineraloške značajke holocenskih sedimenata potopljenih ponikvi na otoku Cresu
Geokemijske i mineraloške značajke holocenskih sedimenata potopljenih ponikvi na otoku Cresu
Tena Kolar
Priobalno krško područje južno od Osora na otoku Cresu je jedinstveni krški okoliš sa nizom ponikvi. Te se ponikve nalaze na raznim hipsometrijskim visinama. Neke predstavljaju tipična krška polja, one bliže moru postale su slane močvare, a dio njih je u potpunosti potopljen uslijed podizanja morske razine tijekom zadnjih 11 000 godina (holocen). Istraživanje potopljenih ponikvi predstavlja jedinstven okoliš u kojem je moguće analizom slijeda sedimenta pratiti razvoj priobalja...
Geokemijske i mineraloške značajke tla u priljevnom području crpilišta Velika Gorica
Geokemijske i mineraloške značajke tla u priljevnom području crpilišta Velika Gorica
Dražen Tumara
Predmet istraživanja ovog rada su uzorci tla s područja vodocrpilišta Velika Gorica. Cilj rada je određivanje geokemijskih i mineraloških značajki tla na području vodocrpilišta Velika Gorica. Laboratorijska analiza uzoraka tla je obavljena na Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u proljeće i ljeto 2016. godine. Utvrđeno je kako su koncentracije potencijalno toksičnih elemenata (Cu, Cd, Zn i Pb) te...
Geokemijske i tektonomagmatske karakteristike jastučastih bazalta iz ofiolitnih melanža Dinarida
Geokemijske i tektonomagmatske karakteristike jastučastih bazalta iz ofiolitnih melanža Dinarida
Sanja Simat
Petrološke i geokemijske karakteristike blokova jastučastih bazalta alteriranih u spilite koji su blisko asocirani s pelagičkim sedimentnim stijenama u ofiolitnim melanžima Zagorjesrednjotransdanubijske zone, Dinaridske ofiolitne zone i Vardarske zone ukazuju na njihov sukcesivni nastanak u različitim geotektonkim okolišima. Na temelju sadržaja imobilnih elemenata u tragovima razlučene su četiri skupine bazalta: (1) alkalijski bazalti ploče jako obogaćeni LIL elementima, te LRE...
Geokemijske karakteristike boksita Strmendolca kraj Trilja
Geokemijske karakteristike boksita Strmendolca kraj Trilja
Dragana Balukčić
Cilj ovog rada je prikazati geokemijske karakteristike miocenskih glinovitih boksita Strmendolca, s posebnim naglaskom na raspodjelu REE-a, te usporedbom sa geokemijskim karakteristikama netopivog ostatka podine i krovine boksita razviti model o genezi boksita. Prikupljeno je četiri uzorka boksita, 4 uzorka vapnenaca, jedan uzorak lapora, a detaljno su analizirana 3 uzorka boksita, 2 uzorka vapnenaca i jedan uzorak lapora. Mineralni sastav analiziranih uzoraka je utvrđen XRD metodom, a...
Geokemijske karakteristike tla iz istražne jame na području vodocrpilišta Velika Gorica
Geokemijske karakteristike tla iz istražne jame na području vodocrpilišta Velika Gorica
Ljubica Majhen
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je tlo s područja istražne jame na vodocrpilištu Velika Gorica. Cilj ovog rada bio je odrediti geokemijske karakteristike tla s područja prve zone sanitarne zaštite vodocrpilišta Velika Gorica u svrhu karakterizacije mogućeg onečišćenja podzemne vode s potencijalno toksičnim metalima. Analize koje su se provodile obuhvaćaju pH tla, vodljivost tla, udio karbonata, kapacitet kationske izmjene i koncentracije potencijalno toksičnih...
Geološka baština Republike Češke u zbirci minerala Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine
Geološka baština Republike Češke u zbirci minerala Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine
Adelita Skitarelić
Predmet istraživanja ovog završnog rada je geološka baština Republike Češke u zbirci minerala Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine. Svrha rada je upoznavanje geoloških karakteristika Republike Češke te opis lokaliteta i njima pripadajućih minerala sadržanih u zbirci. Geolgija Češke u najvećoj se mjeri oblikovala pod utjecajem hercinske orogeneze. Magmatiti i metamorfiti prekrivaju najveći dio površine. Češka ima dugu rudarsku tradiciju te predstavlja...
Geološka granica između trijaskih dolomita i badenskih naslaga na južnim obroncima Plešivice
Geološka granica između trijaskih dolomita i badenskih naslaga na južnim obroncima Plešivice
Monika Marić
Panonski bazen, koji je sastavnica Središnjeg Paratethysa i nalazi se na prostoru današnje Panonske nizine, počeo se formirati tijekom ranog miocena. U podlozi miocenskih naslaga na području Plešivice u sjeverozapadnoj Hrvatskoj leže trijaske karbonatne naslage, koje pripadaju plitkovodnome taložnom okolišu. Ovaj je prostor zahvaćen marinskom transgresijom u vrijeme gornjeg badena. Snažnim porastom razine mora dolazi do maksimalnog širenja marinske transgresije, pa tako marinske...
Geološka građa jugoistočnog dijela Ćićarije
Geološka građa jugoistočnog dijela Ćićarije
Filip Prelec
Cilj istraživanja ovog rada bio je izdvajanje i opisivanje neformalnih litostratigrafskih jedinica te određivanje njihovog strukturno-geološkog položaja na području jugoistočnog dijela Ćićarije u svrhu izrade geološke karte mjerila 1:20.000 te karakterističnog geološkog profila poprečnog na pružanje kartiranih litostratigrafskih jedinica. Kartirane su i opisane neformalne litostratigrafske jedinice Sis, koja obilježava prijelaz iz donje u gornju kredu, gornjokredne neformalne...

Pages