Pages

Analiza razina podzemnih voda na crpilištu Vinogradi u Osijeku
Analiza razina podzemnih voda na crpilištu Vinogradi u Osijeku
Barbara Rajič
U okviru ovog diplomskog rada analiziran je utjecaj količine oborina i crpnih količina u eksploatacijskim zdencima na kolebanje razine podzemne vode u zahvaćenom vodonosnom sustavu crpilišta Vinogradi, s obzirom na udaljenost opažačkih objekata od linije eksploatacijskih zdenaca. Analizirani su podaci prikupljeni u razdoblju od siječnja 2005. godine do prosinca 2015. godine. Podaci su obrađeni računalnim programom Microsoft Excel. Rezultati su prikazani kao nivogrami...
Analiza različitih plinova za primjenu tehnologije podzemnih skladišta energije
Analiza različitih plinova za primjenu tehnologije podzemnih skladišta energije
Ivan Bikić
Sustavi pohrane energije komprimiranim zrakom (engl. Compressed Air Energy Systems- CAES) primjenjuju se za pohranu viška električne energije u obliku potencijalne energije komprimiranog zraka skladištenog u podzemlju. Osnovne komponente CAES tehnologije čine kompresor, koji koristi višak energije proizveden vjetroelektranama za komprimiranje radnog plina, turbine, koje omogućuju ponovnu pretvorbu u električnu energiju uslijed proizvodnje radnog plina iz ležišta i njegove ekspanzije...
Analiza razvitka tržišta plina u Republici Hrvatskoj nakon donošenja Trećeg energetskog paketa u EU
Analiza razvitka tržišta plina u Republici Hrvatskoj nakon donošenja Trećeg energetskog paketa u EU
Jurica Rožman
Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opskrbe energijom, stvaranje unutarnjeg tržišta prirodnog plina i električne energije, odvajanje reguliranih od tržišnih djelatnosti, ublažavanje energetskog siromaštva, slobodan izbor opskrbljivača i što niža cijena energije za sve kupce samo su neki od ciljeva Trećeg energetskog paketa. Od posebnog značaja za tržište plina svakako je Direktiva 2009/73/EC koja sadrži skup pravila vezanih za transport, distribuciju, skladištenje i opskrbu...
Analiza recesijskih segmenata hidrograma izvora Rakovac, Žumberačka gora
Analiza recesijskih segmenata hidrograma izvora Rakovac, Žumberačka gora
Ana Marija Pikec
Ovaj diplomski rad bavi se analizom recesijskih segmenata hidrograma izvora Rakovac (Žumberačka gora). Prema podacima dnevnih izdašnosti na izvoru Rakovac, izrađene su glavne krivulje recesije korištenjem dviju metoda: prilagođene „matching strip“ metode i metode temeljene na trigonometrijskim funkcijama. Cilj je istaknuti metodu koja daje bolje rezultate prilikom konstrukcije glavne krivulje recesije. Interpretacijom dobivenih rezultata izdvojena je eksponencijalna glavna krivulja...
Analiza seizmičkih atributa primijenjenih u strukturnoj interpretaciji trodimenzionalnih seizmičkih podataka na primjeru naftnog polja Ježevo
Analiza seizmičkih atributa primijenjenih u strukturnoj interpretaciji trodimenzionalnih seizmičkih podataka na primjeru naftnog polja Ježevo
Filipa Šimičević
Diplomski rad izrađen je u računalnom programu Petrel TM 2014, a cilj mu je analiza primjene seizmičkih atributa u strukturno-tektonskoj interpretaciji seizmičkih podataka na polju Ježevo. U radu su interpretirana tri horizonta: krovina Gama serije pješčenjaka i horizonti koji odgovaraju elektrokarotažnim markerima Z' i Rs7. U svrhu povezivanja seizmičkih i bušotinskih podataka izrađen je sintetski seizmogram za bušotinu JE-1DU. Prilikom interpretacije polja korišteni su...
Analiza stabilnosti glinokopa "Grabovac"
Analiza stabilnosti glinokopa "Grabovac"
Marko Grizelj
U ovome radu prikazana je analiza stabilnosti glinokopa „Grabovac“. Za analizu su korišteni podaci koje posjeduje Tondach d.o.o, Đakovo. Za provođenje analize korištene su tri različite metode proračuna. Korištene metode proračuna su Hoekova grafička metoda za kružni slom, program GeoStudio/Slope te aplikacija Slope/Ex. Analiza je provedena na radnim i završnim kosinama kopa. Vrijednosti faktora sigurnosti su određene za različite slučajeve na kosini gdje nema opterećenja...
Analiza stanja rezervi i eksploatacije tehničko-građevnog kamena u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Analiza stanja rezervi i eksploatacije tehničko-građevnog kamena u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Josip Volarević
U radu je obrađena analiza stanja rezervi i eksploatacije tehničko-građevnog kamena u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Prikazane su značajke tehničko-građevnog kamena sa svim trenutno registriranim eksploatacijskim poljima. Opisana je geološka građa i postojeće stanje te strukturni odnosi pojedinih litostratigrafskih jedinica. Potencijalnost je obrađena kroz analizu otkopanih rezervi aktivnih polja od 2007. do 2015. godine te je predviđen razvoj daljnje eksploatacije....
Analiza sustava prikupljanja komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj u 2013.godini
Analiza sustava prikupljanja komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj u 2013.godini
Ilijana Ljubić
U Republici Hrvatskoj komunalni otpad, osim što predstavlja obavezu lokalnoj samoupravi, predstavlja i gospodarski potencijal. Njegovo prikupljanje i zbrinjavanje trebalo bi optimizirati, a u skladu s mogućnostima, organizirati i provoditi na način kojim se maksimizira gospodarska korist, a minimizira utjecaj na okoliš i resurse. Jedan od preduvjeta za uspješno rješavanje takvog složenog zadatka je postojanje analiza i pokazatelja temeljenih na znanstvenom pristupu. U radu su...
Analiza testa porasta tlaka u ležištu s višefaznim protokom fluida
Analiza testa porasta tlaka u ležištu s višefaznim protokom fluida
Dominik Grebenar
U ovom radu razmatra se problematika testa porasta tlaka za višefazni protok nafte i plina u ležištu. Objašnjena su četiri različita pristupa tom problemu: korištenjem ukupnih svojstava fluida (metoda autora Perrine), pseudotlaka (metoda autora Raghavan), kvadrata tlaka (metoda autora Al-Khalifah) i relativnih propusnosti (metoda autora Kamala i Pana). Za svaki pristup dana je teoretska podloga i postupak dobivanja traženih rezultata. U svrhu vrednovanja navedena četiri pristupa...
Analiza točke rosišta atmosferskog zraka u okolini Rudnika sv. Barbara u Rudama
Analiza točke rosišta atmosferskog zraka u okolini Rudnika sv. Barbara u Rudama
David Šarko
Rad se bavi teorijskom obradom atmosferskog zraka i njegove vlage te zatim proračunom temperature rosišta kroz 10 godina i njegovo prikazivanje dijagramima i histogramima, sve rađeno u svrhu smanjenja vlažnosti unutar samog rudnika sv. Barbare u Rudama..Cilj ovog rada je utvrditi vrijeme kada je točka rosišta ispod temperature stijene u rudniku, čime se osigurava da neće doći do kondenzacije vlage , a zrak ima određeni kapacitet da primi dio vlage sa podgrede i stijenki rudnika.
Analiza troškova eksploatacije tehničko-građevnog kamena pri primjeni pokretnih postrojenja za oplemenjivanje na eksploatacijskom polju "Žervanjska"
Analiza troškova eksploatacije tehničko-građevnog kamena pri primjeni pokretnih postrojenja za oplemenjivanje na eksploatacijskom polju "Žervanjska"
Igor Turčin
Oplemenjivanje tehničko-građevnog kamena u eksploatacijskom polju „Žervanjska“ izvodi se primjenom pokretnih postrojenja za klasiranje i pokretnih postrojenja za sitnjenje i klasiranje suhim postupkom. Oplemenjivanje mokrim postupkom izvodi se na stacionarnom oplemenjivačkom postrojenju udaljenom 4 km od eksploatacijskog polja „Žervanjska“. Stupanj rentabilnosti eksploatacije ovisi ponajprije o transportnim troškovima mineralne sirovine između eksploatacijskog polja i...
Analiza troškova proizvodnje ugljikovodika iz nekonvencionalnih ležišta u Sjedinjenim Američkim Državama
Analiza troškova proizvodnje ugljikovodika iz nekonvencionalnih ležišta u Sjedinjenim Američkim Državama
Loreno Bošnjak
Unaprijeđenje tehnologije horizontalnog bušenja i hidrauličkog frakturiranja tijekom posljednjeg desetljeća predstavlja ključ razvoja američke proizvodnje nafte i plina iz šejlova. Porast cijene nafte od 2009. do 2014. godine, djelovao je poticajno na američku proizvodnju uzrokujući njen eksponencionalan rast. Nekonvencionalne zalihe ugljikovodika postale su izrazito konkurentne na globalnom energetskom tržištu, a američka ovisnost o uvoznoj nafti počela je osjetno padati. Ovim...

Pages