Pages

Arheometrija grafitirane keramike latenske kulture na području Slavonije
Arheometrija grafitirane keramike latenske kulture na području Slavonije
Kristijan Bakarić
Cilj ovog diplomskog rada je odredba mineraloško-petrološkog sastava keramičkih ulomaka latenske kulture s lokaliteta u Slavoniji (Vinkovci, Osijek, Frkljevci, Sarvaš, Josipovac Punitovački, Virovitica i Vukovar) pomoću optičke mikroskopije i rendgenske difrakcije na prahu (XRD) te petrografska analiza potencijalne sirovine grafita tj. grafitičnih škriljavaca i pješčenjaka s područja južnog Papuka. Grafitirana keramika je prema rezultatima analiza podijeljena u četiri grupe (A,...
Arsen u podzemnim vodama istočne Slavonije
Arsen u podzemnim vodama istočne Slavonije
Vedrana Solar
Diplomski rad sadrži osnovne informacije o elementu arsenu, njegovoj zastupljenosti unutar vodonosnika diljem svijeta i u Hrvatskoj na području istočne Slavonije. Analizom koncentracija arsena u podzemnim vodama na području Virovitice, Slatine, Našica, Valpova, Čepina, Belog Manastira, Topolja, Dalja i Mohova, zaključeno je da vrijednosti arsena na lokacijama Dalj, Valpovo i Čepin prelaze MDK vrijednost koja iznosi 10 μg*L-1 prema Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama...
Atricijsko čišćenje plastike od parafina
Atricijsko čišćenje plastike od parafina
Ana Čengija
U ovom radu pod otpadom se podrazumijeva plastični otpad (lampioni). Ako se otpadom ne gospodari kako treba ili ga se nekontrolirano odlaže, on će onečistiti okoliš. Mnoge vrste plastike nisu biorazgradive bez obzira na uvjete u okolišu, barem ne u značajnoj mjeri, dok se neke vrste razgrađuju, ali sporo, pod uvjetom da su izložene povoljnom djelovanju zraka, vode i svjetla. Lampioni nisu biorazgradivi jer ni metal, niti plastika, niti parafin od kojih se sastoji lampion nisu...
Automatizirana kopnena bušaća postrojenja
Automatizirana kopnena bušaća postrojenja
Marin Lovreković
Ideja o razvoju automatiziranih bušaćih postrojenja seže još u 1960-te godine, ali zbog nedovoljno razvijene tehnologije, tada to naprosto nije bilo moguće. Danas se automatizirani sustav za bušenje nameće kao potreba radi izrade bušotina u nekonvencionalnim ležištima i ležištima na velikim dubinama s ekstremnim uvjetima temperature i tlaka. Uz to, uvođenje ovog sustava važno je zbog povećanja sigurnosti radnog osoblja, povećanja efikasnosti te u konačnici povećanju...
Barijere kod izrade, opremanja i održavanja bušotina
Barijere kod izrade, opremanja i održavanja bušotina
Antonio Orešković
Razvojem tehnologije te površinske i dubinske opreme, princip dvostruke barijere omogućava ostvarivanje cjelovitosti bušotine, proizvodnje i generiranje profita. Detaljnim razmatranjem mogućih problema, analizom stabla kvarova i dijagramom barijera, uz adekvatnu organizaciju ne dopušta se dovođenje bušotine u rizične situacije. Određivanje zahtjeva i odgovornosti, međusobna komunikacija, definiranje kriterija prihvatljivosti i djelotvornosti pojedinih elemenata barijere,...
Bazensko modeliranje (1D) odabranih lokaliteta u Jadranskom podmorju
Bazensko modeliranje (1D) odabranih lokaliteta u Jadranskom podmorju
Matej Koločaj
Jadransko podmorje predstavlja regionalno vrlo zanimljiv prostor s relativno malo načinjenih bušotina u kojima nije utvrđen značajan ugljikovodični potencijal. Zbog dominantno platformnog karbonatnog stijenskog kompleksa te različitih problema pri bušenju, područje srednjeg i južnog Jadrana proglašeno je neperspektivnim. S obzirom na to, načinjeno je 1D bazensko modeliranje na području sjevernog, središnjeg i južnog Jadranskog podmorja kako bi se procijenio potencijal i...
Bazensko modeliranje na području koncesijskog bloka "East Yidma" u Alamein bazenu, Egipat
Bazensko modeliranje na području koncesijskog bloka "East Yidma" u Alamein bazenu, Egipat
Marija Debeljak
Zadatak ovog diplomskog rada bio je bazensko modeliranje dijela Alamein bazena u Egiptu, omeđenog granicama koncesijskog bloka “East Yidma”. Kao glavni alati prilikom izrade modela podzemlja korišten je računalni program Schlumberger PetroMod. Cilj je bio da se na temelju interpretiranih seizmičkih i bušotinskih podataka definiraju intervali matičnih, izolatorskih i ležišnih stijena te da se kao krajnji rezultat dobiju podatci o zrelosti matičnih stijena uz potencijalne...
Bazensko modeliranje područja Slavonsko-srijemske depresije
Bazensko modeliranje područja Slavonsko-srijemske depresije
Borna Čuljak
Područje istočne Slavonije dobro je istraženi prostor sa značajnom količinom naftnogeoloških istraživačkih radova i nekoliko značajnih otkrića ugljikovodika. S obzirom na novi početak aktivnih istraživanja, načinjena je evaluacija količine generiranih i potencijalno akumuliranih ugljikovodika za procjenu preostalog ugljikovodičnog potencijala. Prema postojećoj literaturi i digitaliziranim kartama konstruiran je 3D naftnogeološki model u softveru Petrel 2018, a 1D i 3D...
Biological water treatment - simultaneous removal of thiosalts and nitrogen compounds
Biological water treatment - simultaneous removal of thiosalts and nitrogen compounds
Tarik Srebreniković
The reduction of nitrogen compounds and thiosalts in mining industry is extremely important for sustainable management of ecosystem and human health. The goal of the present thesis was to assemble and test a pilot water treatment plant for simultaneous removal of nitrogen and thiosalts compounds at Boliden Mineral AB in Boliden, Sweden. This pilot project is important part of Boliden Mineral AB environmental policy to constantly improve environmental performances of mineral processing. The...
Bočne bušotine malog promjera
Bočne bušotine malog promjera
Mirko Semren
Tehnologija izrade bočnih (engl. re-entry) bušotina i tehnologija izrade bušotina malog promjera (engl. slim hole wells) svoja prva pojavljivanja u naftnoj industriji zabilježile su otprilike u isto vrijeme, sredinom prošloga stoljeća, međutim niti jedna od tehnologija nije značajnije ušla u bušaću praksu sve do početka 1990-ih godina, kada se došlo do spoznaje o mogućim uštedama koje omogućuju izrade takvih bušotina. U nastavku ovoga rada bit će predstavljen kratki...
Brodovi za bušenje
Brodovi za bušenje
Kristijan Mutshaus
Bušaći brodovi su plovila konvencionalnog brodskog trupa opremljena tehnologijom za bušenje, a najčešće se koriste za izradu bušotina u dubokom moru. Kako bi održali poziciju iznad ušća bušotine, bušaći brodovi su dinamički pozicionirani, a poziciju održavaju korištenjem zakretnih potisnika. Sustav dinamičkog pozicioniranja na bušaćim brodovima sedme generacije zadovoljava visoke sigurnosne standarde, te se prema Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) svrstava u III....
Brzina detonacije AN eksploziva smanjene gustoće
Brzina detonacije AN eksploziva smanjene gustoće
Vlatko Medić
Za ispitivanja je odabran ANFO eksploziv, najčešće upotrebljavani gospodarski eksploziv na svijetu. Smanjenje gustoće ANFO eksploziva je postignuto dodavanjem EPS-a, a kao vezivo je upotrjebljena emulzijska matrica. Provedena su laboratorijska mjerenja brzine detonacije ANFO eksploziva raznih gustoća te je dan njihov pregled i prikazana je ovisnost brzine detonacije o gustoći ANFO eksploziva.

Pages