Pages

Zakrivljenost detonacijske fronte eksploziva neidealne detonacije
Zakrivljenost detonacijske fronte eksploziva neidealne detonacije
Krešimir Grgurev
Eksplozivi su energetski materijali koji se koriste za razne svrhe. Poznavanje pojedinih značajki gospodarskih eksploziva te njihovu povezanost omogućuje određivanje područja primjene. Zakrivljenost detonacijske fronte eksploziva neidalne detonacije jedan je od parametara koji određuje stupanj neidealnosti detonacijskog procesa. Njezina veličina određuje i kritični promjer eksploziva, a utječe na brzinu detonacije i tlak detonacije. Zakrivljenost detonacijske fronte eksploziva...
Zalihe podzemne vode zagrebačkog vodonosnika
Zalihe podzemne vode zagrebačkog vodonosnika
Marta Poropat
Cilj ovog diplomskog rada bio je određivanje stalnih i promjenjivih zaliha podzemne vode zagrebačkog vodonosnika za 2013. godinu. Za izradu 3D modela i izračun zaliha korišten je program Surfer. Analizom podataka o litološkim profilima bušotina izrađen je model podine vodonosnog sloja. Na temelju podataka o minimalim i maksimalnim razinama podzemne vode u 2013. godine izrađeni su modeli vodne plohe za visoke i niske vode. Za volumen stalnih zaliha podzemne vode dobivena je vrijednost...
Zavisnost detonacijskih parametara gospodarskih eksploziva o uvjetima ispitivanja
Zavisnost detonacijskih parametara gospodarskih eksploziva o uvjetima ispitivanja
Miroslav Bilogrević
Gospodarski eksplozivi su smjese, različitog kemijskog sastava. Kemijske i fizikalne značajke, uz načine iniciranja i okolinu primjene određuju detonacijska i minerska svojstva pojedine vrste gospodarskih eksploziva. Brzina detonacije je jedno od najvažnijih detonacijskih svojstava koje posredno daje informaciju o oslobođenoj energiji i primjenjivosti za određene namjene te kvaliteti eksploziva. U radu je dan sistematski prikaz podataka mjerenja brzine detonacije i prijenosa...
Zavisnost specifične energije drobljenja o specifičnoj energiji rezanja stijena
Zavisnost specifične energije drobljenja o specifičnoj energiji rezanja stijena
Dino Cerle
Osnovni cilj ovog rada je utvrditi u kojoj mjeri fizikalno-mehanička svojstva stijena utječu na energiju potrebnu za rezanje stijena, te analizirati zavisnost specifične energije drobljenja i specifične energije rezanja. Laboratorijska ispitivanja specifične energije rezanja provedena su na pet uzoraka različitog mineralnog sastava. Ispitivanja su provedena na uređaju za pravolinijsko rezanje stijena pri čemu su mjerene sve tri komponente sile rezanja. Specifična energija rezanja...
Zaštita podzemne vode na lokaciji crpilišta "Garešnica"
Zaštita podzemne vode na lokaciji crpilišta "Garešnica"
Tomislav Presečan
U radu je analiziran pristup zaštiti crpilišta "Garešnica" te je dat kritički osvrt na metodologiju hidrogeoloških istraživanja kojom su određene zone sanitarne zaštite. Kabinetskom obradom postojećih podataka izvršena je reinterpretacija postojećih hidrogeoloških, geoloških i hidroloških podataka, kao i analiza mjera zaštite koje su definirane za istraživano crpilište. U zaključku rada je iznesen prijedlog za poboljšanje mjera zaštite za predmetno crpilište.
Zbrinjavanje ambalaže masti i ulja motornih vozila Kamen Sirača
Zbrinjavanje ambalaže masti i ulja motornih vozila Kamen Sirača
Vanja Gavranović
U diplomskom radu opisan je koncept zbrinjavanja ambalaže masti i ulja motornih vozila tvrtke “Kamen Sirač“ d.d. U radu je prezentirana klasifikacija i karakteristike otpadnih mazivih ulja i masti, te način njihovog gospodarenja i sakupljanja. Također, navedena je i zakonska regulativa oko zbrinjavanja otpadnih ulja i masti. Na kraju rada izveden je sveobuhvatan zaključak.
Zbrinjavanje komunalnog otpada termičkom obradom
Zbrinjavanje komunalnog otpada termičkom obradom
Jasmina Kljajić
Suvremeni sustavi zbrinjavanja otpada obuhvaćaju različite tehnologije obrade i iskorištavanja otpada. Odabir tehnološkog postupka za obradu otpada mora se temeljiti na analizi isplativosti, uz uvažavanje mjera gospodarenja otpadom prema najboljoj dostupnoj tehnologiji koja ne zahtijeva previsoke troškove. Jedna od suvremenih tehnologija obrade komunalnog otpada je termička obrada. Termičkom je obradom moguće iskoristiti energetsku vrijednost otpada za proizvodnju električne i/ili...
Zbrinjavanje komunalnog otpada u otkopanom dijelu ležišta ugljena Table kod Livna
Zbrinjavanje komunalnog otpada u otkopanom dijelu ležišta ugljena Table kod Livna
Jakov Nanjara
Na lokalitetu „Table“ u Livanjskom polju dugi niz godina izvodi se eksploatacija ugljena. Kako Livno nema primjerene lokacije za odlaganje komunalnog otpada a otkopavanjem ugljena dolazimo do slabo propusnih slojeva gline, nastala je ideja da se površinski kop po završetku eksploatacije iskoristi za odlaganje otpada. Zadatak ovog rada je analizirati prihvatljivost zadane lokacije kao lokacije za odlaganje otpada, uzimajući u obzir geološke, hidrogeološke i druge čimbenike, te...
Zbrinjavanje tehnološkog otpada na eksploatacijskom polju "Žutica"
Zbrinjavanje tehnološkog otpada na eksploatacijskom polju "Žutica"
Marko Baričević
Kroz povijest naftnog rudarstva pa sve do danas korištene su različite metode za obradu otpadnog materijala nastalog bušenjem i za sanaciju isplačnih jama. Isplačnu jamu, kao sastavni dio postrojenja za bušenje, potrebno je nakon završetka izrade bušotine sanirati na siguran i ekološki prihvatljiv način. Primjena određene metode za sanaciju je uvjetovana fizikalno-kemijskim značajkama obrađivanog materijala, značajkama lokacije i drugim parametrima. U radu su prikazani...
Zlato u Ludvić potoku Samoborskog gorja
Zlato u Ludvić potoku Samoborskog gorja
Alan Potkonjak
U svrhu određivanja koncentracije zlata u potoku Ludvić Samoborskog gorja uzorkovano je 13 uzoraka vodotočnog sedimenta koji su se ispitivanjem pomoću Goldspear uređaja na terenu pokazali perspektivnim. Drenažni teren sastoji se od raznih litostratigrafskih jedinica od kojih su najvažnije: P2,3, T1, T3, K2. Sijanjem je određen njihov granulometrijski sastav te parametri poput koeficijenta sortiranosti i koeficijenta asimetrije. Najperspektivniji uzorci su detaljnije obrađivani....
Zlato u potocima južnih obronaka slavonskih planina
Zlato u potocima južnih obronaka slavonskih planina
Martina Zalović
U svrhu određivanja koncentracije zlata u potocima južnih obronaka slavonskih planina (Papuka i Krndije) uzorkovani su vodotočni sedimenti. Drenažni teren sastoji se od različitih litostratigrafskih jedinica od kojih su najvažnije: Ggs, Scose, D3, C,P, 2PT, T2 i 1M12. Od 12 uzoraka, na temelju granulometrije, 7 uzoraka pripada kategoriji šljunka, a 5 uzoraka kategoriji pijeska. Iz granulometrijske krivulje izračunati su matematički parametri: srednja veličina zrna, sortiranost i...
Značajke nesaturirane zone regionalnog vodocrpilišta Kosnica
Značajke nesaturirane zone regionalnog vodocrpilišta Kosnica
Luka Prša
Predmet istraživanja ovog rada je profil nesaturirane zone zagrebačkog vodonosnika. Budući da je otvorenog tipa i smješten ispod grada, vodonosnik je izložen raznim izvorima onečišćenja. Cilj je determinirati horizonte tla i izračunati sve važne fizikalne, kemijske i hidrogeološke parametre nesaturirane zone. Na lokaciji Kosnica otvoren je profil kroz nesaturiranu zonu dubine 5 metara. Tlo debljine 2 metra determinirano kao semiglej, razvijeno je na sedimentu koji se sastoji...

Pages