Pages

Usporedba metoda proračuna detonacijskih parametara eksploziva
Usporedba metoda proračuna detonacijskih parametara eksploziva
Matej Cvetković
Proračun parametara eksplozivnih pretvorba omogućava predviđanje ponašanja eksploziva u uvjetima eksplozivnog sagorijevanja ili uvjetima detonacije. Empirijsko određivanje detonacijskih parametara odnosno parametara sagorijevanja zahtijeva, s metrološkog stajališta, zahtjevne metode i skup instrumentarij. Razvojem i razumijevanjem eksplozivnih procesa te njihovim opisivanjem primjenom kemijskih, hidrodinamičkih i termodinamičkih zakonitosti razvijeni su kodovi, odnosno modeli čiji...
Usporedba metoda proračuna seizmičkog utjecaja podvodnog miniranja u splitskoj luci
Usporedba metoda proračuna seizmičkog utjecaja podvodnog miniranja u splitskoj luci
Ivan Glasović
Zbog tendencije širenja svojih kapaciteta splitska luka je primorana produbiti 26. i 27. vez, a podvodno miniranje predstavlja najefikasniju metodu za tu svrhu. Seizmički utjecaji pri miniranju takvog opsega mogu ugroziti lučke i okolne objekte, te su stoga mjerene brzine oscilacija na interesantnim točkama za probna i proizvodna miniranja. Mjerene brzine oscilacija čestica tla su sortirane i analizirane, a mjereni podaci su uspoređeni s podacima izračunatih primjenom uobičajenih...
Usporedba potencijalne lokacije odlagališta nisko i srednje radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj s njemačkim odlagalištem
Usporedba potencijalne lokacije odlagališta nisko i srednje radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj s njemačkim odlagalištem
Marijan Tomić
U diplomskom radu navedene su moguće klasifikacije radioaktivnog otpada, te su objašnjene razlike među njima. Objašnjeno je kako nastaje radioaktivni otpad i prikazane tehnologije zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Također su prikazani različiti tipovi odlagališta, te su dani primjeri modernih odlagališta u svijetu. Opisan je projekt izbora lokacije odlagališta, od početaka do danas, u Hrvatskoj i Njemačkoj, kao i zakonodavni aspekti gospodarenja radioaktivnim otpadom. Detaljno je...
Usporedba proračuna stabilnosti kosina 2D metodama granične ravnoteže na primjeru eksploatacijskog polja šljunka
Usporedba proračuna stabilnosti kosina 2D metodama granične ravnoteže na primjeru eksploatacijskog polja šljunka
Toni Krmek
Stabilnost kosina predstavlja jedan od većih izazova u rudarstvu i geotehnici. Razvojem znanosti i računala razvijene su i brojne metode i načini proračuna stabilnosti kosina. Različite metode i načini proračuna često imaju za posljedicu i različite faktore sigurnosti za kosinu uz pretpostavku istih parametara tla i geometrijskih uvjeta. Cilj istraživanja bio je usporediti faktore sigurnosti radnih i završnih kosina koristeći tri različite metode, dvije računalne, te jednu...
Usporedba proračuna zavodnjavanja Craig-Geffen-Morseovom metodom i računalne simulacije
Usporedba proračuna zavodnjavanja Craig-Geffen-Morseovom metodom i računalne simulacije
Ivan Budja
U ovom radu bit će prikazane osnove proračuna zavodnjavanja, sam proračun zavodnjavanja Craig-Geffen-Morseovom metodom (CGM) te na kraju usporedba rezultata dobivenih proračunom i rezultata dobivenih računalnom simulacijom. Osim proračuna, bit će prikazani i važni dijelovi računalnog koda ključni za postavu istog slučaja u računalnoj simulaciji, kao i u proračunu. Temeljni proračun dobiven je u Microsoft Excel-u, dok je računalna simulacija dobivena u programu Eclipse....
Usporedba različitih metoda analiza močivosti i relativnih propusnosti stijena i njihov utjecaj na iscrpak ugljikovodika iz novog naftnog ležišta u Savskoj depresiji
Usporedba različitih metoda analiza močivosti i relativnih propusnosti stijena i njihov utjecaj na iscrpak ugljikovodika iz novog naftnog ležišta u Savskoj depresiji
Ivan Smajla
Laboratorijski je (INA d.d., Služba istraživanja stijena i fluida) ispitivan niz uzoraka jezgre stijene kako bi se jednoznačno odredilo močivost i relativnu propusnost i odabralo reprezentativne podatke za analitičke i simulacijske procjene zavodnjavanja ležišta u Savskoj Depresiji. Ispitana je nova metoda ispitivanja močivosti (dizanje u jezgri, engl. Rise in Core), uspoređena s Craigovim kriterijima močivosti te su također ispitivane močivosti Amottovim testom upotrebom...
Usporedba rezultata ispitivanja direktne vlačne čvrstoće stijena s rezultatima ispitivanja indirektne vlačne čvrstoće brazilskim testom
Usporedba rezultata ispitivanja direktne vlačne čvrstoće stijena s rezultatima ispitivanja indirektne vlačne čvrstoće brazilskim testom
Antonela Čolić
U ovom diplomskom radu pisati će se o čvrstoći stijena, točnije vlačnoj čvrstoći. Obraditi će se teorijski i praktični dio u kojem će se izvršiti ispitivanje direktne i indirektne vlačne čvrstoće (brazilski test) na dva različita uređaja, te će se na kraju usporediti rezultati. Uzorak koji će se ispitivati je Portugalski vapnenac, čije će se karakteristike detaljnije opisati u tekstu. Cilj ovog diplomskog rada je vidjeti koje su razlike ili sličnosti u rezultatima...
Usporedba sezonskih toplinskih množitelja različitih sustava dizalica topline s obnovljivim izvorima energije za područje grada Zagreba
Usporedba sezonskih toplinskih množitelja različitih sustava dizalica topline s obnovljivim izvorima energije za područje grada Zagreba
Amalia Lekić
Europska Unija vodeća je regija u svijetu po razvoju i broju instaliranih jedinica geotermalnih dizalica topline. U radu je opisan način projektiranja sustava dizalice topline s plitkim geotermalnim resursom kao obnovljivim izvorom energije. Kao primjer projektiranja toplinskih i rashladnih potreba u zgradarstvu poslužila je obiteljska kuća u izgradnji na području grada Zagreba. Pomoću programskih paketa KI Expert i T*SOL proračunate su energetske potrebe objekta te mjesečne potrebe...
Usporedba simulacijskih rezultata i rješenja padova tlaka materijalnim uravnoteženjem
Usporedba simulacijskih rezultata i rješenja padova tlaka materijalnim uravnoteženjem
Ante Borovina
Simulacijski modeli daju različite rezultate ovisno o metodi numeričkog rješavanja i inicijalizaciji samog modela. Upravo iz tog razloga postoji niz komparativnih studija simulacija određenih zadanih modela (SPE komparativne studije) kako bi se usuglasile metode postavljanja modela, ali i testirali različiti numerički simulatori. Uspoređeni su podaci pada tlaka, tj. iscrpka računati Muskat-ovom metodom (1949.), te podaci iz simulacijskih modela simulirani simulatorima ECLIPSE i...
Usporedba učinkovitosti različitih tipova geotermalnih elektrana
Usporedba učinkovitosti različitih tipova geotermalnih elektrana
Tomislav Beštak
Geotermalne elektrane za proizvodnju električne energije koriste zemljinu toplinsku energiju, koja je obnovljiva, te time geotermalna energija spada u obnovljive izvore energije. U novije doba, u svijetu se bilježi značajan rast instaliranih kapaciteta geotermalnih elektrana. Postoji nekoliko vrsta geotermalnih elektrana, no tri tipa postrojenja su najvažnija jer se najviše koriste u svijetu; to su postrojenje s procesom suhe pare, postrojenje s procesom jednostrukog isparavanja te...
Usporedba visina s topografske karte u mjerilu 1:25 000 s visinama
 iz satelitske misije SRTM za područje Svete Nedelje
Usporedba visina s topografske karte u mjerilu 1:25 000 s visinama iz satelitske misije SRTM za područje Svete Nedelje
Gabrijela Šarić
U ovom završnom radu opisana je usporedba visina topografske karte Svete Nedelje (tk25) s visinama iz satelitske misije SRTM. Opisan je softverski paket QGIS te podatci koji su se koristili. Navedeni su koraci korišteni tijekom izrade karte razlika visina u QGIS-u, također je opisana tehnika vektorizacije slojnica, prostorna interpolacija i na kraju vizualizacije visinskih razlika uz pomoć QGIS-a.
Usporedba visina s topografske karte u mjerilu 1:25 000 s visinama iz satelitske misije SRTM za područje Svetog Jurja
Usporedba visina s topografske karte u mjerilu 1:25 000 s visinama iz satelitske misije SRTM za područje Svetog Jurja
Filip Polanščak
U ovom završnom radu izvršena je usporedba visina s topografske karte Sveti Juraj u mjerilu 1:25 000 s visinama iz satelitske misije SRTM. Opisat će se korišteni softver, prostorna analiza, iprostorna interpolacija. U softver QGIS učitana je georeferencirana karta Sveti Juraj na kojoj se provodila vektorizacija slojnica koje su zatim interpolirane kako bi se dobio digitalni model. Dobiveni model uspoređen je s digitalnim modelom dobivenog satelitskom misijom SRTM te je izračunata...

Pages