Pages

Crpljenje metana iz slojeva ugljena utiskivanjem ugljičnog dioksida uz njegovo trajno skladištenje
Crpljenje metana iz slojeva ugljena utiskivanjem ugljičnog dioksida uz njegovo trajno skladištenje
Stijepo Grljević
Trenutno financijski najisplativiji način iskorištavanja neprofitabilnih ležišta ugljena jest crpljenje metana iz njih. Zadnjih par desetljeća veliki zamah dobile su i sekundarne metode pridobivanja metana iz ugljena. One, osim povećanja prvotno pridobive količine metana iz ugljena utiskivanjem plina ili smjese plinova, imaju za cilj i trajno uskladištenje ugljičnog dioksida u dubokom podzemlju. Ovaj rad daje kratki osvrt na osnovne geološke i kemijskofizikalne principe na...
Definiranje jednadžbe stanja za utiskivanje CO2 u naftu
Definiranje jednadžbe stanja za utiskivanje CO2 u naftu
Valentina Biličić
Minimalni tlak miješanja ključni je parametar na temelju kojeg se planiraju uvjeti utiskivanja plinova kako bi se postigao dodatni iscrpak nafte kojoj se smanjila pokretljivost tijekom proizvodnje ispod tlaka zasićenja. Iz dostupnih laboratorijskih podataka o nafti, tj. laboratorijske studije utiskivanja nafte, uzeti su podaci za usklađivanje s onima koji se mogu dobiti simulacijom PVT uvjeta, pomoću jednadžbe stanja. Kako je za minimalni tlak miješanja u ležištu potrebno uzeti u...
Deregulacija cijena prirodnog plina na tržištu Republike Hrvatske
Deregulacija cijena prirodnog plina na tržištu Republike Hrvatske
Matej Boras
U radu su opisani energetski paketi Europske unije, koji predstavljaju zakonske okvire prema kojima sve članice Europske unije trebaju prilagoditi svoje zakonodavstvo, s ciljem ostvarivanja zajedničkog energetskog tržišta koje za posljedicu ima smanjenje cijena za krajnje korisnike i povećanje kvalitete opskrbe. Analizirani su određeni parametri tržišta prirodnog plina na razini Europske unije, kako bi se dobio što bolji uvid u kretanja cijena. Nadalje je analizirano tržište plina...
Detekcija snježnih površina u NP Paklenica pomoću Python programskog jezika
Detekcija snježnih površina u NP Paklenica pomoću Python programskog jezika
Sven Keglević
Na području Nacionalnog parka Paklenica analizira se stanje snježnog pokrova na temelju satelitskih snimki satelita Landsat 8 i Sentinel-2. Prikupljene su satelitske snimke područja snimljene unutar vremenskog perioda između listopada 2014. i svibnja 2020. godine. Pomoću zelenog i kratkovalnog infracrvenog kanala satelitskih snimaka računa se NDSI indeks, odnosno normaliziran indeks razlike u snijegu. Područja s pozitivnom vrijednosti NDSI indeksa su područja pod snježnim...
Digitalizacija i strukturno modeliranje potpovršinskih odnosa u Savskoj depresiji, šira okolica polja Stružec
Digitalizacija i strukturno modeliranje potpovršinskih odnosa u Savskoj depresiji, šira okolica polja Stružec
Tomislav Baketarić
U okviru ovog diplomskog rada digitalizirani su i obrađeni podaci iz već postojećih strukturnih karata područja zapadnog dijela Savske depresije (Panonski bazenski sustav), dobivenih na temelju dotadašnjih površinskih geoloških istraživanja, geofizičkih istraživanja, bušenja i njihove interpretacije. Strukturne karte napravljene su po plohama šest elektrokarotažnih repera i markera koji dijele litostratigrafske jedinice, a to su: „Tg“, „Rs7“, „Rs5“, „Z'“,...
Digitalizacija potpovršinskih strukturnih karata i izradba geološkog modela na području Savske depresije, okolica Ivanić-Grada
Digitalizacija potpovršinskih strukturnih karata i izradba geološkog modela na području Savske depresije, okolica Ivanić-Grada
Marija Podbojec
U okviru ovog rada provedeni su postupci digitalizacije i modeliranja strukturno-tektonskih odnosa zapadnog dijela Savske depresije. Područje modeliranja najvećim dijelom zahvaća područje Zagrebačke županije te obuhvaća površinu od 758,765 km². Strukturne karte, konstruirane po plohama šest elektrokarotažnih EK-repera (Tg) i EK-markera (Rs7,Rs5, Z', Rφ i α'), poslužile su kao temeljni podaci za izradbu ovog rada. Potpovršinske strukturne karte načinjene su prema podacima...
Dijabazi i metadijabazi Radlovačkog metamorfnog kompleksa na Papuku
Dijabazi i metadijabazi Radlovačkog metamorfnog kompleksa na Papuku
Marija Putak Juriček
U metasedimente Radlovačkog kompleksa, smještenog u središnjem dijelu Papuka (Istočna Hrvatska), tijekom završnih faza hercinske orogeneze intrudirale su subvulkanske bazične stijene. Prikupljeno je šesnaest uzoraka bazičnih i metabazičnih intruzivnih stijena te sedam uzoraka okolnih metasedimenata. Mineralni sastav i ostale petrografske karakteristike svih uzoraka utvrđene su polarizacijskom mikroskopijom, a kombinacijom emisijske i masene spektrometrije s induktivno spregnutom...
Dijagenetske promjene u evaporitima ležišta Kosovo polje, Knin
Dijagenetske promjene u evaporitima ležišta Kosovo polje, Knin
Anita Kulušić
Evaporiti u Dinaridima uglavnom se sastoje od gipsa i anhidrita i asocirani su u s karbonatima, klastitima i splilitiziranim magatskim stijenama. Prema palinološkim analizama (Šušnjara i dr., 1992) i analizama sumpornih izotopa u gipsu i anhidritu (Šiftar, 1986) dinaridski evaporiti taloženi su tijekom mlađeg perma, u lagunarnom, sabkha – tipu okoliša. Cilj ovog diplomskog rada je utvrditi tip i stupanj dijagenetskih promjena u evaporitnom ležištu Kosovo polje, Knin. Na temelju...
Dijagnostički test frakturiranja i njegova primjena u dizajnu hidrauličke frakture
Dijagnostički test frakturiranja i njegova primjena u dizajnu hidrauličke frakture
Tin Juričić
Dijagnostički test frakturiranja (skr. DFIT) bitna je stavka prilikom planiranja frakture i izvođenja operacije hidrauličkog frakturiranja. Da bi se moglo razumjeti princip testa i kako on utječe na planiranje frakture, potrebno je proučiti režime protjecanja fluida kroz ležište i njihov utok u bušotinu, i fiziku hidrauličkog frakturiranja. U radu su obrađeni režimi protjecanja fluida kroz ležište i njegovog utjecanja u bušotinu, teorija hidrauličkog frakturiranja te fizika...
Dinamika ugljika i sumpora u hidromelioriranom tlu i drenažnoj vodi na području srednje Posavine
Dinamika ugljika i sumpora u hidromelioriranom tlu i drenažnoj vodi na području srednje Posavine
Nuri Al Ahmed
U ovom radu, istražena je količina ukupnog ugljika (C) i sumpora (S) na hidromelioriranom tlu, u srednjoj Posavini, na dubini od 0 - 25 i od 25 - 50 cm. Maksimalna količina C (1,96%) i S (0,055%) utvrđena je na dubini od 0 do 25 cm. U uzorcima drenažne vode, uzetim na istoj lokaciji, određen je otopljeni organski ugljik (Dissolved Organic Carbon, DOC), suspendirani organski ugljik (Particulate Organic Carbon, POC), organska i anorganska frakcije reduciranih sumpornih vrsta (reduciranih...
Dinamički odzivi sustava s jednim stupnjem slobode
Dinamički odzivi sustava s jednim stupnjem slobode
Josip Vincek
Razmatraju se odzivi sustava s jednim stupnjem slobode za četiri slučaja: slobodno harmonijsko gibanje s i bez prigušenja te prisilno harmonijsko gibanje s i bez prigušenja. Prikazat će se utjecaj različitih rubnih uvjeta na odziv. U radu su obrađeni matematički modeli jednostavnih sustava koji mogu imati primjenu u rudarstvu.
Directionall well design using Paradigm Sysdrill simulator
Directionall well design using Paradigm Sysdrill simulator
Silvio Japundžić
Abstract: The aim of this thesis was to present a general overview of Paradigm Sysdrill 10 well planning software, with a comparison of torque and drag results calculated by the Sysdrill 10 Torque and Drag module for different BHA at the same depth. The data regarding a geothermal well drilling were given by the drilling company Cougar that operates in Turkey. Geothermal well drilling was presented in the thesis to show the complexity of such operations, particularly in directional drilling,...

Pages