Pages

Dijagenetske promjene u evaporitima ležišta Kosovo polje, Knin
Dijagenetske promjene u evaporitima ležišta Kosovo polje, Knin
Anita Kulušić
Evaporiti u Dinaridima uglavnom se sastoje od gipsa i anhidrita i asocirani su u s karbonatima, klastitima i splilitiziranim magatskim stijenama. Prema palinološkim analizama (Šušnjara i dr., 1992) i analizama sumpornih izotopa u gipsu i anhidritu (Šiftar, 1986) dinaridski evaporiti taloženi su tijekom mlađeg perma, u lagunarnom, sabkha – tipu okoliša. Cilj ovog diplomskog rada je utvrditi tip i stupanj dijagenetskih promjena u evaporitnom ležištu Kosovo polje, Knin. Na temelju...
Dijagnostički test frakturiranja i njegova primjena u dizajnu hidrauličke frakture
Dijagnostički test frakturiranja i njegova primjena u dizajnu hidrauličke frakture
Tin Juričić
Dijagnostički test frakturiranja (skr. DFIT) bitna je stavka prilikom planiranja frakture i izvođenja operacije hidrauličkog frakturiranja. Da bi se moglo razumjeti princip testa i kako on utječe na planiranje frakture, potrebno je proučiti režime protjecanja fluida kroz ležište i njihov utok u bušotinu, i fiziku hidrauličkog frakturiranja. U radu su obrađeni režimi protjecanja fluida kroz ležište i njegovog utjecanja u bušotinu, teorija hidrauličkog frakturiranja te fizika...
Dinamika ugljika i sumpora u hidromelioriranom tlu i drenažnoj vodi na području srednje Posavine
Dinamika ugljika i sumpora u hidromelioriranom tlu i drenažnoj vodi na području srednje Posavine
Nuri Al Ahmed
U ovom radu, istražena je količina ukupnog ugljika (C) i sumpora (S) na hidromelioriranom tlu, u srednjoj Posavini, na dubini od 0 - 25 i od 25 - 50 cm. Maksimalna količina C (1,96%) i S (0,055%) utvrđena je na dubini od 0 do 25 cm. U uzorcima drenažne vode, uzetim na istoj lokaciji, određen je otopljeni organski ugljik (Dissolved Organic Carbon, DOC), suspendirani organski ugljik (Particulate Organic Carbon, POC), organska i anorganska frakcije reduciranih sumpornih vrsta (reduciranih...
Directionall well design using Paradigm Sysdrill simulator
Directionall well design using Paradigm Sysdrill simulator
Silvio Japundžić
Abstract: The aim of this thesis was to present a general overview of Paradigm Sysdrill 10 well planning software, with a comparison of torque and drag results calculated by the Sysdrill 10 Torque and Drag module for different BHA at the same depth. The data regarding a geothermal well drilling were given by the drilling company Cougar that operates in Turkey. Geothermal well drilling was presented in the thesis to show the complexity of such operations, particularly in directional drilling,...
Distribucija mineralnih faza i elemenata u tlu i sedimentu na području Velikog jezera na otoku Mljetu
Distribucija mineralnih faza i elemenata u tlu i sedimentu na području Velikog jezera na otoku Mljetu
Lucija Mihaljević
Cilj istraživanja ovog diplomskog rada je bio odrediti mineraloške i geokemijske karakteristike tala i sedimenta na području Velikog jezera na otoku Mljetu u svrhu boljeg razumijevanja distribucije mineralnih faza i elemenata na navedenom području. Uzorak tla, (smeđe plitko tlo na vapnencu), je uzet s najviše lokacije, ispod koje je uzorkovan drugi uzorak tla tj. koluvij. Treći uzorak je površinski uzorak sedimenta prikupljen s otprilike tri metra dubine Velikog jezera u neposrednoj...
Dizajn cementne kaše za geotermalnu bušotinu Draškovec-3
Dizajn cementne kaše za geotermalnu bušotinu Draškovec-3
Carla Ključarić
Bušenje i cementacija kolona zaštitnih cijevi u geotermalnim bušotinama predstavlja veliki broj izazova, uključujući i vrlo visoke temperature na relativno malim dubinama. Uz to, ugljikov dioksid koji naiđe u formacije može biti korozivna prijetnja za cementni kamen. U ovom radu opisani su mogući problemi tijekom cementacije kolona zaštitnih cijevi geotermalne bušotine Draškovec-3 te postupci cementacije kolona zaštitnih cijevi, provedena laboratorijska ispitivanja svojstava...
Djelovanje eksploziva na betonske konstrukcije
Djelovanje eksploziva na betonske konstrukcije
Krešimir Marić
U posljednjih par desetljeća javlja se sve veća potreba analiziranja udarnog djelovanja eksploziva na konstrukcije od armiranog i mikroarmiranog betona. Pri detonaciji se stvara udarni val kojeg karakterizira nagli porast tlaka do vršnog tlaka, pri kojemu su moguća oštećenja ili popuštanje betonskih konstrukcija. S obzirom na dostupnost potrebnih materijala i jednostavnost izrade eksploziva kućne radinosti, postoji zabrinutost za sigurnost ljudi i pojedinih građevina uslijed...
Dobavni pravci za opskrbu Europe prirodnim plinom
Dobavni pravci za opskrbu Europe prirodnim plinom
Ana Siladić
Održivost opskrbe prirodnim plinom važan je faktor u osiguranju budućeg globalnog razvoja. Bitno je da se zemlje Europe uključe u dobavne pravce prirodnog plina, bilo izgradnjom terminala za uplinjavanje UPP-a ili plinovoda, ukoliko žele osigurati dovoljne količine prirodnog plina u budućnosti. Najveći plinovodi koji postoje u Europi su Sjeverni tok, plinovod Trans Austria, plinovod zapadna Austria, Yamal-Europa, Plavi tok, Transmed, Medgaz, Maghreb-Europa, Zeleni tok dok su neki od...
Donošenje odluka i postupanje tijekom radioloških nesreća i kriza
Donošenje odluka i postupanje tijekom radioloških nesreća i kriza
Tomislav Ciglenečki
Svaka tvar, materijal ili uređaj koji može izazvati izloženost radijaciji se naziva izvorom. Radioaktivni materijal u obliku dima, prašine ili fluida se naziva kontaminacijom. Ako se taj materijal nađe na površini, objektu ili osobi, oni postanu kontaminirani. Izvor radijacije se naziva opasnim ukoliko izostankom kontrole dovodi do izloženosti radijaciji dovoljnoj da prouzroči teške determinističke zdravstvene učinke. Međutim, treba razlikovati radijaciju od hazarda jer hazard...
Dubinska geološka građa područja pozitivnih geotermijskih anomalija grada Zagreba
Dubinska geološka građa područja pozitivnih geotermijskih anomalija grada Zagreba
Igor Vukelić
U radu je rekonstruirana dubinska geološka građa na području u kojemu su definirane pozitivne geotermijske anomalije grada Zagreba. Litološke značajke istraživanog područja su opisane pomoću izrađenih litoloških stupova dubokih bušotina na sedam lokacija. Na temelju korelacije litoloških stupova bušotina s interpretiranim refleksijskim seizmičkim profilima odabrana su tri stratigrafska horizonta koji su kartirani pomoću računalnog programa Landmark i to: 1) stratigrafski...
Dubinskogeološki odnosi i bazensko modeliranje (2D) šire okolice polja Števkovica
Dubinskogeološki odnosi i bazensko modeliranje (2D) šire okolice polja Števkovica
Petra Slavinić
U radu su detaljno proučeni strukturno-stratigrafski i naftnogeološki odnosi naftnog polja Števkovica te njegove šire okolice. Također je pomno istražena i litologija donjeg i srednjeg miocena iz dostupnih opisa jezgara s ciljem što bolje izvedbe bazenskog modeliranja. Nužno je spomenuti da su EK-markeri i reperi granice na temelju kojih su razgraničeni pojedini članovi i formacije. Radi boljeg pregleda navedenog, izrađeni su korelacijski profili. Nakon toga pristupilo se...
Dubinskogeološki odnosi u polju Klokočevci
Dubinskogeološki odnosi u polju Klokočevci
Martina Drmić
Eksploatacijsko polje Klokočevci nalazi se u Osječko - baranjskoj županiji. Geološki gledano pripada istočnom dijelu Dravske depresije. Ukupno je izrađeno 18 bušotina od kojih je 5 proizvodnih naftnih. Strukturno gledajući naftno plinsko polje Kolkočevci dio je antiklinorija s dva tjemena Bokšić – Klokočevci . U naftnom polju Klokočevci pronađene se dvije ležišne „serije“ ugljikovodika, E i F. Donjomiocenske starosti je „serija“ F, a izgrađena je od kvarcnih breča...

Pages