Pages

Distribucija mineralnih faza i elemenata u tlu i sedimentu na području Velikog jezera na otoku Mljetu
Distribucija mineralnih faza i elemenata u tlu i sedimentu na području Velikog jezera na otoku Mljetu
Lucija Mihaljević
Cilj istraživanja ovog diplomskog rada je bio odrediti mineraloške i geokemijske karakteristike tala i sedimenta na području Velikog jezera na otoku Mljetu u svrhu boljeg razumijevanja distribucije mineralnih faza i elemenata na navedenom području. Uzorak tla, (smeđe plitko tlo na vapnencu), je uzet s najviše lokacije, ispod koje je uzorkovan drugi uzorak tla tj. koluvij. Treći uzorak je površinski uzorak sedimenta prikupljen s otprilike tri metra dubine Velikog jezera u neposrednoj...
Dizajn cementne kaše za geotermalnu bušotinu Draškovec-3
Dizajn cementne kaše za geotermalnu bušotinu Draškovec-3
Carla Ključarić
Bušenje i cementacija kolona zaštitnih cijevi u geotermalnim bušotinama predstavlja veliki broj izazova, uključujući i vrlo visoke temperature na relativno malim dubinama. Uz to, ugljikov dioksid koji naiđe u formacije može biti korozivna prijetnja za cementni kamen. U ovom radu opisani su mogući problemi tijekom cementacije kolona zaštitnih cijevi geotermalne bušotine Draškovec-3 te postupci cementacije kolona zaštitnih cijevi, provedena laboratorijska ispitivanja svojstava...
Djelovanje eksploziva na betonske konstrukcije
Djelovanje eksploziva na betonske konstrukcije
Krešimir Marić
U posljednjih par desetljeća javlja se sve veća potreba analiziranja udarnog djelovanja eksploziva na konstrukcije od armiranog i mikroarmiranog betona. Pri detonaciji se stvara udarni val kojeg karakterizira nagli porast tlaka do vršnog tlaka, pri kojemu su moguća oštećenja ili popuštanje betonskih konstrukcija. S obzirom na dostupnost potrebnih materijala i jednostavnost izrade eksploziva kućne radinosti, postoji zabrinutost za sigurnost ljudi i pojedinih građevina uslijed...
Dobavni pravci za opskrbu Europe prirodnim plinom
Dobavni pravci za opskrbu Europe prirodnim plinom
Ana Siladić
Održivost opskrbe prirodnim plinom važan je faktor u osiguranju budućeg globalnog razvoja. Bitno je da se zemlje Europe uključe u dobavne pravce prirodnog plina, bilo izgradnjom terminala za uplinjavanje UPP-a ili plinovoda, ukoliko žele osigurati dovoljne količine prirodnog plina u budućnosti. Najveći plinovodi koji postoje u Europi su Sjeverni tok, plinovod Trans Austria, plinovod zapadna Austria, Yamal-Europa, Plavi tok, Transmed, Medgaz, Maghreb-Europa, Zeleni tok dok su neki od...
Donošenje odluka i postupanje tijekom radioloških nesreća i kriza
Donošenje odluka i postupanje tijekom radioloških nesreća i kriza
Tomislav Ciglenečki
Svaka tvar, materijal ili uređaj koji može izazvati izloženost radijaciji se naziva izvorom. Radioaktivni materijal u obliku dima, prašine ili fluida se naziva kontaminacijom. Ako se taj materijal nađe na površini, objektu ili osobi, oni postanu kontaminirani. Izvor radijacije se naziva opasnim ukoliko izostankom kontrole dovodi do izloženosti radijaciji dovoljnoj da prouzroči teške determinističke zdravstvene učinke. Međutim, treba razlikovati radijaciju od hazarda jer hazard...
Dubinska geološka građa područja pozitivnih geotermijskih anomalija grada Zagreba
Dubinska geološka građa područja pozitivnih geotermijskih anomalija grada Zagreba
Igor Vukelić
U radu je rekonstruirana dubinska geološka građa na području u kojemu su definirane pozitivne geotermijske anomalije grada Zagreba. Litološke značajke istraživanog područja su opisane pomoću izrađenih litoloških stupova dubokih bušotina na sedam lokacija. Na temelju korelacije litoloških stupova bušotina s interpretiranim refleksijskim seizmičkim profilima odabrana su tri stratigrafska horizonta koji su kartirani pomoću računalnog programa Landmark i to: 1) stratigrafski...
Dubinskogeološki odnosi i bazensko modeliranje (2D) šire okolice polja Števkovica
Dubinskogeološki odnosi i bazensko modeliranje (2D) šire okolice polja Števkovica
Petra Slavinić
U radu su detaljno proučeni strukturno-stratigrafski i naftnogeološki odnosi naftnog polja Števkovica te njegove šire okolice. Također je pomno istražena i litologija donjeg i srednjeg miocena iz dostupnih opisa jezgara s ciljem što bolje izvedbe bazenskog modeliranja. Nužno je spomenuti da su EK-markeri i reperi granice na temelju kojih su razgraničeni pojedini članovi i formacije. Radi boljeg pregleda navedenog, izrađeni su korelacijski profili. Nakon toga pristupilo se...
Dubinskogeološki odnosi u polju Klokočevci
Dubinskogeološki odnosi u polju Klokočevci
Martina Drmić
Eksploatacijsko polje Klokočevci nalazi se u Osječko - baranjskoj županiji. Geološki gledano pripada istočnom dijelu Dravske depresije. Ukupno je izrađeno 18 bušotina od kojih je 5 proizvodnih naftnih. Strukturno gledajući naftno plinsko polje Kolkočevci dio je antiklinorija s dva tjemena Bokšić – Klokočevci . U naftnom polju Klokočevci pronađene se dvije ležišne „serije“ ugljikovodika, E i F. Donjomiocenske starosti je „serija“ F, a izgrađena je od kvarcnih breča...
Duboka i ultraduboka ležišta ugljikovodika
Duboka i ultraduboka ležišta ugljikovodika
Ivan Cindrić
Taloženje i očuvanje organske tvari u sedimentima, kao i njezina kasnija pretvorba kroz procese dijageneze, katageneze i metageneze, su ključni faktori za generiranje ugljikovodika. S obzirom da se ležišta ugljikovodika znaju nalaziti na mjestima koja su udaljena od matičnih stijena, istraživanja naftnogeoloških sustava bave se i aspektom migracije ugljikovodika, pri čemu razlikujemo primarnu i sekundarnu migraciju. Rezultati istraživanja koja su provedena u posljednih desetak...
Dugoročno energetsko planiranje u Republici Hrvatskoj s pogledom na 2050. godinu
Dugoročno energetsko planiranje u Republici Hrvatskoj s pogledom na 2050. godinu
Luka Gabriš
Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine, s pogledom na 2050. godinu, predstavlja korak prema ostvarenju vizije niskougljične energetike te osigurava prijelaz na novo razdoblje energetske politike kojom se osigurava pristupačna, sigurna i kvalitetna opskrba energijom. Kroz Strategiju je određena tranzicija energetskog sektora u kojoj će se mijenjati dosadašnja praksa, tehnologije, uređaji, promet, mogućnosti upravljanja potrošnjom i troškovima energije te...
Dvofazno protjecanje kapljevine u uzlaznim cijevima
Dvofazno protjecanje kapljevine u uzlaznim cijevima
Branimir Bujanić
Prilikom pridobivanja fluida iz ležišta kroz uzlazne cijevi do površine, odvija se dvofazno protjecanje (kapljevina i plin). Stoga je bitno poznavati sve varijable koje utječu na dvofazno protjecanje kako bi proizvodnja ugljikovodika bila što efikasnija, odnosno da se što duže sačuva energija ležišta. Najvažnija fizikalna veličina koja utječe na iznošenje fluida je ležišni tlak. Tijekom proizvodnje dolazi do pada tlaka, a najveći pad tlaka se ostvaruje u uzlaznim ...
EU tržište plina u svijetlu geopolitičkih promjena u razdoblju 2013.-2015.
EU tržište plina u svijetlu geopolitičkih promjena u razdoblju 2013.-2015.
Luka Liverić
Predmet istraživanja diplomskog rada su europsko tržište prirodnog plina u svijetlu geopolitičkih promjena u razdoblju od 2013. do 2015. godine. U radu su opisane osnovne karakteristike EU tržišta plina, osnove regulative tržišta plina kao i mjere za sigurnost opskrbe plinom. U nastavku se govori o geopolitičkim promjenama u razdoblju od 2013. do 2015. godine sa fokusom na rusko-ukrajinsku krizu 2014. godine, ali i posljedice arapskog proljeća nešto ranije. Također su navedeni...

Pages