Pages

Efekti i konstrukcija pirotehničkih sredstava IV razreda
Efekti i konstrukcija pirotehničkih sredstava IV razreda
Fran Jurić
Pirotehnička sredstva imaju široku namjenu upotrebe, koristi se u zabavne, gospodarske i druge svrhe. Osnovna zadaća pirotehničkih sredstava je stvaranje efekata kao što su boja, dim i zvuk. Pirotehnička sredstva IV razreda spadaju u profesionalnu pirotehniku. Efekti pirotehničkih sredstava zasnivaju se na njihovoj konstrukciji i upotrebljenim pirotehničkim punjenjem. U radu je prikazana konstrukcija i način te komponente za dobivanje efekata pirotehničkih sredstava IV razreda .
Ekološke prednosti, rizici i monitoring utiskivanja CO2 u podzemlje
Ekološke prednosti, rizici i monitoring utiskivanja CO2 u podzemlje
Matej Majić
Utiskivanje ugljičnog dioksida (CO2) u podzemlje odvija se u svrhu njegova trajnog skladištenja ili u svrhu povećanja iscrpka ugljikovodika. Pri tome je važno spriječiti njegovu migraciju iz utisne formacije prema podzemnim vodama i eventualno na površinu. Osim ekoloških prednosti skladištenja CO2 u podzemlje postoje i mnogi potencijalni rizici koji prvenstveno proizlaze iz istjecanja CO2 iz ležišta u koje je pohranjen. Kako bi se ti rizici sveli na minimum, potrebna je precizna...
Ekonomičnost privođenja eksploataciji nekonvencionalnog ležišta prirodnog plina (analiza slučaja)
Ekonomičnost privođenja eksploataciji nekonvencionalnog ležišta prirodnog plina (analiza slučaja)
Marko Zelenika
Prirodni plin proizvodi se iz konvencionalnih ležišta već dug niz godina, no porast potražnje i rast cijena prirodnog plina, usmjerile su industriju na razvoj proizvodnje plina iz nekonvencionalnih ležišta. U diplomskom radu prikazane su europske zemlje sa najvećim resursima prirodnog plina iz takvih ležišta, te područja u Hrvatskoj s resursima plina u nekonvencionalnim ležištima, prvenstveno u slabopropusnim pješčenjacima. Na primjeru XY ležišta opisan je postupak...
Eksploatacija dolomita na kamenolomu "Gradna"
Eksploatacija dolomita na kamenolomu "Gradna"
Mario Kassabji
U radu je prikazana eksploatacija dolomita na primjeru kamenoloma „Gradna“ pokraj Samobora. Eksploatacija se izvodi u skladu s glavnim rudarskim projektom izrađenim 1993. godine. Stijenska masa se koristi uglavnom kao sirovina u proizvodnji žbuka i premaza te betonskih konstrukcija i galanterije. Pored prikaza tehnološkog procesa eksploatacije u radu je dan prikaz projektnog rješenja tehničke i biološke rekultivacije kamenoloma.
Eksploatacija i uporaba kremenog pijeska u Republici Hrvatskoj
Eksploatacija i uporaba kremenog pijeska u Republici Hrvatskoj
Tomislav Bungić
Kremeni pijesak se u Republici Hrvatskoj, u odnosu na značajne eksploatacijske rezerve, eksploatira relativno malo. U posljednjih deset godina eksploatacija nije prelazila 320 000 tona. Ovisno o fizičko – kemijskim značajkama (granulometrijski sastav, kemijski i mineraloški sastav, sadržaj vlage i dr.) kremeni pijesak ima široku primjenu u različitim industrijskim granama: staklarskoj industriji, u ljevaoničkoj industriji, za punila u proizvodnji boja i premaza, za filtraciju vode,...
Eksploatacija i upotreba ciglarske gline u Republici Hrvatskoj
Eksploatacija i upotreba ciglarske gline u Republici Hrvatskoj
Ivan Kovačević
U Republici Hrvatskoj eksploatirano je i korišteno nekoliko vrsta glina: bentonitna, vatrostalna, keramička i ciglarska. Trenutno se eksploatira isključivo ciglarska glina za proizvodnju ciglarskih proizvoda, dok je eksploatacija ostalih vrsta glina obustavljena. Radom se prikazuje vrsta glina, njihove značajke i uporaba. Posebno su prikazana eksploatacijska polja i eksploatacijske rezerve ciglarske gline u Republici Hrvatskoj, te uvjeti kvalitete ciglarske gline za proizvodnju...
Eksploatacija plina iz nekonvencionalnih ležišta
Eksploatacija plina iz nekonvencionalnih ležišta
Roberta Škara
Potrošnja prirodnog plina će se u budućnosti sve više povećavati, dok će se s druge strane proizvodnja plina iz domaćih konvencionalnih ležišta sve više smanjivati. Upravo takva kretanja povećavaju važnost proizvodnje iz nekonvencionalnih ležišta prirodnog plina radi zadovoljavanja rastućih energetskih potreba. U radu je pobliže analizirana proizvodnja plina u pojedinim zemljama Europske Unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) iz nekonvencionalnih ležišta,...
Eksplozivi s mikročesticama
Eksplozivi s mikročesticama
Matko Žbulj
Dodavanjem naizgled inertnog sastojka, kao što su mikro-metarske čestice aluminija u smjesu eksploziva, proučavana je ovisnost čestica aluminija na brzinu eksplozije ANFO-eksploziva. Tri različite frakcije, -20 μm, 63/45 μm i 90/75 μm, aluminijskog praha miješane su, u omjerima od 1% do 5% masenog postotka eksploziva, te su rezultati ispitivanja prikazani u ovom radu. Mješavine ispitivanih eksploziva su uspoređivane sa referentnim ANFO-eksplozivom, te sa mješavinom istog postotka...
Eksplozivne smjese za pirotehnička punjenja
Eksplozivne smjese za pirotehnička punjenja
Ana Južnić
Pirotehnički proizvodi obzirom na namjenu obuhvaćaju brojna područja industrije, od korištenja pirotehnike za zabavu i slavlja, pa do vojnih namjena. Svrsishodna primjena pirotehnika se temelji na poznavanju svojstava kemijskih tvari i njihovih smjesa, kako bi se postigli željeni rezultati poput: svjetlosti, boje, zvuka, vatre, topline ili dima. U radu je prikazana analiza eksplozivnih smjesa za pirotehnička punjenja pirotehničkih proizvoda.
Emisije metana iz metanskih hidrata
Emisije metana iz metanskih hidrata
Petar Uremović
Metanski hidrati predstavljaju veliki energetski potencijal, ali predstavljaju i potencijalne čimbenike klimatske promjene u budućnosti. Područje rasprostiranja metanskih hidrata uključuje velikim dijelom sedimentne stijene na dnu mora duž kontinentalnih rubova te područja vječnoga leda na Arktiku. Nalazišta metana rasprostranjena na području oko Arktika relativno su plitka i dubine su do 150 m (područje ESAS), dok je na ostalim nalazištima dubina prostiranja hidrata veća od 500...
Empirijsko određivanje hidrauličke vodljivosti i simulacija transporta potencijalno toksičnih metala u programu HYDRUS 1D
Empirijsko određivanje hidrauličke vodljivosti i simulacija transporta potencijalno toksičnih metala u programu HYDRUS 1D
Mišo Kucelj
U ovom diplomskom radu predmet istraživanja je empirijski odrediti hidrauličku vodljivost i simulirati transport potencijalno toksičnih metala u programu HYDRUS 1D. Empirijske formule koje se koriste za određivanje hidrauličke vodljivosti temelje se na korištenju podataka o granulometrijskom sastavu porozne sredine. Rezultati granulometrijskih analiza predstavljaju osnovni i jedini ulazni parametar koji se primjenjuje u empirijskim formulama. Tako je raspon hidrauličke vodljivosti...
Emulzijski i ANFO eksplozivi s dodatkom organskog otpada
Emulzijski i ANFO eksplozivi s dodatkom organskog otpada
Luka Zečić
Mjerenjem brzine detonacije određena je detonabilnost eksploziva smanjene gustoće na bazi emulzijskog eksploziva senzibiliziranog ekspandiranim polistirenom uz dodatak organskog otpada, usitnjenog sijena. Ispitane su različite eksplozivne smjese kojima je određena radna sposobnost s ciljem nalaženja optimalnog omjera emulzijskog eksploziva i organskog otpada.

Pages