Pages

Empirijsko određivanje hidrauličke vodljivosti i simulacija transporta potencijalno toksičnih metala u programu HYDRUS 1D
Empirijsko određivanje hidrauličke vodljivosti i simulacija transporta potencijalno toksičnih metala u programu HYDRUS 1D
Mišo Kucelj
U ovom diplomskom radu predmet istraživanja je empirijski odrediti hidrauličku vodljivost i simulirati transport potencijalno toksičnih metala u programu HYDRUS 1D. Empirijske formule koje se koriste za određivanje hidrauličke vodljivosti temelje se na korištenju podataka o granulometrijskom sastavu porozne sredine. Rezultati granulometrijskih analiza predstavljaju osnovni i jedini ulazni parametar koji se primjenjuje u empirijskim formulama. Tako je raspon hidrauličke vodljivosti...
Emulzijski i ANFO eksplozivi s dodatkom organskog otpada
Emulzijski i ANFO eksplozivi s dodatkom organskog otpada
Luka Zečić
Mjerenjem brzine detonacije određena je detonabilnost eksploziva smanjene gustoće na bazi emulzijskog eksploziva senzibiliziranog ekspandiranim polistirenom uz dodatak organskog otpada, usitnjenog sijena. Ispitane su različite eksplozivne smjese kojima je određena radna sposobnost s ciljem nalaženja optimalnog omjera emulzijskog eksploziva i organskog otpada.
Energetska analiza kaskadnog korištenja geotermalne vode u stakleničkoj proizvodnji na primjeru polja Lunjkovec - Kutnjak
Energetska analiza kaskadnog korištenja geotermalne vode u stakleničkoj proizvodnji na primjeru polja Lunjkovec - Kutnjak
Josipa Hranić
Ulaskom u Europsku uniju, Republika Hrvatska preuzela je obvezu ispunjenja određenih energetskih ciljeva između kojih su i smanjenje stakleničkih plinova te poboljšanje gospodarskih prilika korištenjem obnovljivih izvora energije. Prva konkretna realizacija navedenih ciljeva je puštanje u rad prve geotermalne elektrane Velika Ciglena. Jedna od gospodarskih mogućnosti koje se mogu poboljšati uz iskorištavanje obnovljivih izvora energije je opskrba poljoprivrednih gospodarstava...
Energetska i geopolitička važnost izgradnje Južnog toka za razvoj Jonsko-jadranskog plinovoda
Energetska i geopolitička važnost izgradnje Južnog toka za razvoj Jonsko-jadranskog plinovoda
Robert Bedross
Projekt izgradnje Jonsko-jadranskog plinovoda (IAP) međunarodni je projekt, koji se planira povezati s Trans - jadranskim plinovodnim sustavom. Projekt je započeo u rujnu 2007. godine ministarskom deklaracijom između Hrvatske, Crne Gore, Albanije te kasnije pridružene BiH. Trasa plinovoda je predviđena od Albanije (Fieri) do Hrvatske (Split), te će imati mogućnost dvosmjernog protoka plina i svojom izgradnjom postat će dio jadranskog plinskog prstena. Početni kapacitet IAP-a...
Energetska tržišta nakon usvajanja Pariškog sporazuma 2015. godine i 4. energetskog paketa EU 2016. godine
Energetska tržišta nakon usvajanja Pariškog sporazuma 2015. godine i 4. energetskog paketa EU 2016. godine
Hrvoje Šunjić
Pariški sporazum je globalni sporazum o klimatskim promjenama koji je 12. prosinca 2015. postignut u Parizu. Cilj sporazuma je ograničiti globalno zatopljenje na razini manjoj od 2 °C. Glavna ideja sporazuma je smanjenje udjela fosilnih goriva u ukupnom energetskom miksu te njihova zamjena s obnovljivim izvorima energije. Pariškim sporazumom je tako određen jasan smjer za ulaganja u inovacije s niskim udjelom ugljika. Europska unija je donijela četvrti energetski paket upravo zato da...
Europski projekti vezani uz čvrste mineralne sirovine
Europski projekti vezani uz čvrste mineralne sirovine
Sandi Čajić
Europska unija značajno je ovisna je o uvozu brojnih mineralnih sirovina koji su od presudne važnosti za industriju, a time i ekonomiju Europske unije. Iz tog razloga, Europsko inovacijsko partnerstvo o mineralnim sirovinama sukladno Strategiji Europa 2020 ima za cilj do 2020. povećati udio industrije mineralnih sirovina na 20% BDP-a. To će se, prije svega, postići smanjivanjem ovisnosti o uvozu mineralnih sirovina. Shodno tome, Europska komisija financira brojne projekte u području...
Europski sustav trgovanja emisijskim dozvolama
Europski sustav trgovanja emisijskim dozvolama
Ivan Grgić
Problem globalnog zatopljenja davno je uočen. Veliki napori i istraživanja klimatskih promjena doveli su do spoznaje da su staklenički plinovi ispušteni u atmosferu glavni krivac klimatskih promjena. Kao jedan od načina rješavanja tog problema u Europskoj uniji, u okviru Kyoto protokola, osnovan je Sustav trgovine emisijskim dozvolama Europske unije. Navedeni sustav trgovine emisijskim dozvolama se uglavnom uspješno primjenjuje već više od 10 godina, a zbog sve veće učinkovitosti...
Evaluacija svojstava stijena za izbor kandidata bušotina za hidrauličko frakturiranje
Evaluacija svojstava stijena za izbor kandidata bušotina za hidrauličko frakturiranje
Ivan Vučina
U ovom radu je dan pregled parametara koji utječu na optimalan izbor bušotina za frakturiranje. Uspoređene su vrijednosti parametara prethodno frakturiranih bušotina s vrijednostima koje preporučuju određeni autori. Primjenom neuronske mreže i optimalnih parametara se pokušala predvidjeti buduća proizvodnja bušotine nakon frakturiranja.
Facijesna i kemostratigrafska definicija granice perm-trijas na Velebitu
Facijesna i kemostratigrafska definicija granice perm-trijas na Velebitu
Ivan Jazvac
Ovim radom prikazane su facijesne i kemostratigrafske karakteristike naslaga gornjega perma i donjega trijasa na području Brušana (planina Velebit). Istraživani slijed predstavlja kontinuiranu karbonatnu sedimentaciju na prijelazu iz paleozoika u mezozoik, a moguće ga je pratiti profilom Brušane Sy smještenom u zasjeku šumske ceste južno od Brušana. Na temelju mikropetrografskih karakteristika spomenutog profila utvrđeni su okoliši taloženja ovih, u potpunosti dolomitiziranih...
Financiranje i subvencije geotermalnih projekata u svijetu i Republici Hrvatskoj
Financiranje i subvencije geotermalnih projekata u svijetu i Republici Hrvatskoj
Slavko Arar
Geotermalna energija je toplinska energija Zemlje koja predstavlja jedan od najvažnijih obnovljivih izvora energije. Ograničenost zaliha fosilnih goriva, stalni rast cijena nafte, težnja za manjom energetskom ovisnošću, nastojanja svjetskih institucija na smanjenju emisije stakleničkih plinova i tehnološki napredak, glavni su čimbenici u odlučivanju primjene obnovljivih izvora energije, posebice geotermalne energije. Geotermalni resursi su gotovo nepresušan izvor energije i čitava...
Fizička otapala za izdvajanje kiselih plinova
Fizička otapala za izdvajanje kiselih plinova
Đuro Šimunec
Izdvajanje kiselih plinova iz prirodnog plina trenutno je jedan od globalnih problema svih proizvođača plina. Razni projekti proizvodnje prirodnog plina širom svijeta susreću se sa sve većim izazovima u izdvajanju kiselih plinova, što kreće od povećanja koncentracija kiselih plinova do sve strožih tržišnih specifikacija i emisijskih standarda u zaštiti okoliša. Zbog toga je u proizvodnji prirodnog plina od velike važnosti učinkovito i jednostavno izdvajanje CO2, H2O, H2S, RSH,...
Fluidi za frakturiranje
Fluidi za frakturiranje
Josip Tomić
U radu su opisani fluidi za frakturiranje, njihove osnovne funkcije, podjela, njihov utjecaj na okoliš te aditivi za podešavanje svojstava. Provedena su laboratorijska ispitivanja fluida, namijenjenog za frakturiranje u bušotini Kalinovac-8, pri različitim temperaturama i koncentracijama polimera, te su prikazani rezultati ispitivanja. Prikazani su primjeri fluida za frakturiranje te primjer dizajniranja i izvođenja frakturiranja u bušotini Letičani-3.

Pages