diplomski rad
Mineraloške i površinsko fizikalno kemijske značajke tala razvijenih na karbonatnoj podlozi: crvenica i vapnenačko dolomitna crnica
diplomski rad

Nuša Cukrov (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine