disertacija
Naftnogeološki potencijal i litostratigrafska razradba trećega neogensko-kvartarnog megaciklusa u Savskoj depresiji
doktorski rad

Marko Cvetković (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet