disertacija
Određivanje specifične ranjivosti vodonosnika u priljevnom području regionalnog crpilišta "Istočna Slavonija"
doktorski rad

Jasna Kopić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet