Rad dostupan nakon 2020-07-20
disertacija
Identifikacija i klasifikacija klizišta i erozije vizualnom interpretacijom digitalnoga modela reljefa Vinodolske udoline
doktorski rad

Petra Đomlija (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet