Pages

 Uključivanje dionika kao jedan od primarnih zadataka u gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša
Uključivanje dionika kao jedan od primarnih zadataka u gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša
Vlatka Popović
Gospodarenje otpadom predstavlja vrlo složeno područje gdje je potrebno pronaći ravnotežu između ekoloških, ekonomskih i društvenih aspekata. Jedan od aspekata i problema je komunikacija i uključivanje dionika u poslove gospodarenja otpadom. U ovome radu analizirani su načini uključivanja dionika te posljedice do kojih dolazi poradi krivih odluka u svezi s ovim problemom.
3D geološki model neposredne podine i ležišta boksita u području Crvene stijene kod Jajca (BiH)
3D geološki model neposredne podine i ležišta boksita u području Crvene stijene kod Jajca (BiH)
David Ivaninić
Boksitonosno područje Jajca predmet je brojnih znanstvenih i stručnih geoloških i rudarskih istraživanja preko 60 godina. Kao najznačajniji lokaliteti ističu se ležišta Crvene stijene, Bešpelj, Poljane i Liskovica. Na spomenutim lokalitetima provedena su brojna detaljna geološka istraživanja u svrhu pronalaska ležišta boksita čija se eksploatacija na ovom području vrši već desetljećima. Rezultati istraživanja ležišta boksita su velik broj istražnih bušotina (preko...
Alteracijski procesi u stijenama domaćinima ležišta magnezita žilnog tipa: Miljevica, Krivaja-Konjuh ofiolitni kompleks
Alteracijski procesi u stijenama domaćinima ležišta magnezita žilnog tipa: Miljevica, Krivaja-Konjuh ofiolitni kompleks
Srećko Bevandić
Istraživana je ruda magnezita u rudniku Miljevica u BiH. Rudnik je dominantno karakteriziran žilama magnezita u alteriranim ultramafitnim stijenama Krivaja-Konjuh ofiolitnog kompleksa. Petrografskim i mineraloškim analizama uzorci su podijeljeni u 2 skupine: 1) mikrokristalasti magneziti i 2) magnezitne breče. Rendgenskom analizom potvrđeno je da se ruda sastoji od magnezit i dolomit, a serpentiniti od krizotila, lizardita i antigorita. Mineraloškom analizom je utvrđeno da su...
Alternativna goriva u prometu i obnovljivi izvori energije kao budućnost niskougljičnog energetskog sektora Republike Hrvatske
Alternativna goriva u prometu i obnovljivi izvori energije kao budućnost niskougljičnog energetskog sektora Republike Hrvatske
Dario Bošnjak
Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine, s pogledom na 2050. godinu prilično jasno određuje smjernice razvoja niskougljične energetike za svaki sektor. Budućnost niskougljičnog razvoja ovisi o primjeni novih tehnoloških rješenja i povećanju udjela obnovljivih izvora energije u energetskom miksu. U ovom diplomskom radu prikazan je utjecaj primjene alternativnih goriva u prometu i obnovljivih izvora energije na konačnu potrošnju primarne energije i smanjenje...
Alternativni načini dubokog geološkog zbrinjavanja otpada
Alternativni načini dubokog geološkog zbrinjavanja otpada
Tomislav Bratko
U diplomskom radu objašnjena je tehnologija zbrinjavanja otpada utiskivanjem, današnja iskustva u zbrinjavanju, radioaktivnog i ostalih vrsta otpada u Republici Hrvatskoj i u svijetu. Opisano je postrojenje za zbrinjavanje tehnološkog fluida Kalinovac-6, te su dane i mogućnosti za unaprijeđenje tehnologije utiskivanja. U radu je također detaljno opisan koncept odlaganja visoko radioaktivnog otpada u duboke bušotine. Opisan je pojam, transport, obrada i utiskivanje opasnog otpada u...
Amfibolitne leće u filonitiziranim gnajsevima Krndije
Amfibolitne leće u filonitiziranim gnajsevima Krndije
Damjan Ostrelič
Istraživane amfibolitne leće uložene u filonitizirane paragnajseve Krndije pripadaju Psunjsko-kutjevačkom metamorfnom kompleksu slavonskih planina. Na terenu je prikupljeno sedam uzoraka amfibolita te dva uzorka filonitiziranih gnajseva. Metodama polarizacijske mikroskopije i rendgenske difrakcije određen je mineralni sastav i petrografskse karakteristike svih uzoraka, a kemijskim metodama emisijske i masene spektrometrije s induktivno spregnutom plazmom (ICP–ES i ICP–MS) određen...
Analiza cijena nafte i njihov utjecaj na poslovanje naftne tvrtke
Analiza cijena nafte i njihov utjecaj na poslovanje naftne tvrtke
Predrag Furdin
U ovom diplomskom radu je analiziran utjecaj cijena nafte na poslovanje tvrtke INA, Industrija nafte d.d. u uvjetima nestabilnosti međunarodnih naftnih tržišta. Diplomski rad je sastavljen iz pet osnovnih dijelova koji daju prikaz stanja u naftnoj industriji u svijetu od sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća do danas. Također donosi prikaz proizvodnje i potrošnje nafte u svijetu i Hrvatskoj te kako promjene na svjetskom tržištu utjeću na poslovanje INE. Tako na nju većinom...
Analiza cijena nafte u svjetlu geopolitičkih poremećaja u 2011. godini
Analiza cijena nafte u svjetlu geopolitičkih poremećaja u 2011. godini
Tanja Golubić
Međunarodno tržište nafte ovisi kao i svako drugo tržište o odnosu ponude i potražnje. Na formiranje cijena na međunarodnom tržištu nafte utječu ponuda i potražnja na svjetskim robnim burzama, koje zavise o tempu izlaska iz globalne gospodarske recesije, očekivanju rasta u pojedinim regijama, kao i o promjenama u strukturi potrošnje energije. Geopolitička situacija u svijetu i pojedinim regijama, osobito onima koje su važne za izvoz nafte, također utječe na formiranje cijena...
Analiza cijene plina u Hrvatskoj usporedno sa zemljama Europske unije
Analiza cijene plina u Hrvatskoj usporedno sa zemljama Europske unije
Marko Markić
U ovom diplomskom radu obrađene su glavne karakteristike prirodnog plina, tržišta u Europskoj uniji i Hrvatskoj, te su uspoređene cijene plina. Pored toga su obrađeni plinski skladišni, transportni i distribucijski sustavi u Republici Hrvatskoj kao i plinska povezanost Europe. Prirodni plin je jedan od najviše upotrebljavanih izvora energije u svijetu. Upotrebljava se za proizvodnju električne energije, za grijanje kućanstva, kao pogonsko gorivo za vozila te je važan energent u...
Analiza geološki povoljnih područja za odlaganje iskorištenog nuklearnog goriva u Hrvatskoj
Analiza geološki povoljnih područja za odlaganje iskorištenog nuklearnog goriva u Hrvatskoj
Filip Šeb
U diplomskom radu navedena je podjela radioaktivnog otpada i definiran je pojam iskorištenog nuklearnog goriva. Objašnjena je metoda dubokog geološkog odlaganja visokoradioaktivnog otpada i iskorištenog nuklearnog goriva te su navedena obilježja matičnih stijena povoljnih za ovakvu vrstu odlagališta. Izdvojene su tri vrste povoljnih matičnih stijena koje nalazimo u Hrvatskoj (sedimentne stijene, magmatsko – metamorfne stijene i evaporitne stijene) i na temelju toga navedene su...
Analiza gospodarenja otpadom u Zagrebu u odnosu na europsku regulativu i posljednja dostignuća struke
Analiza gospodarenja otpadom u Zagrebu u odnosu na europsku regulativu i posljednja dostignuća struke
Josipa Natali Šimunić
Temeljni cilj u postupanju s otpadom u cijeloj državi, a time i na lokalnoj razini je uspostava sustava gospodarenja otpadom. Odgađanje i nerješavanje problema otpada uvjetovalo je sadašnje ozbiljno stanje. Stoga će se u radu dati prikaz i objašnjenje stanja provedbe sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu, načini i mogućnosti povećanja oporabe i recikliranja, te potrebne mjere kako bi se mogli ispuniti ciljevi zadani od Europske unije.
Analiza havarije bušaće platforme Deepwater Horizon
Analiza havarije bušaće platforme Deepwater Horizon
Anton Kalčić
Deepwater Horizon, bila je jedna od najmodernijih današnjih platformi, kao posljedica nekontrolirane erupcije iz bušotine Macondo 252 smještene u Meksičkom zaljevu zapalila se 20. travnja 2010. godine i dva dana nakon toga uslijed niza eksplozija teško oštećena i potonula. Osnovana istražna povjerenstva proglasila su kompanije odgovornim za akcident i definirala osam ključnih nalaza koji su neposredni uzrok dotoka u bušotinu, erupcije fluida na palubu platforme, zapaljenja plina i...

Pages