disertacija
Regionalna hidrološka analiza krškog porječja Kupe
doktorski rad

Krešimir Pavlić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet