disertacija
Podložnost porječja rijeke Dubračine površinskim geodinamičkim procesima
doktorski rad

Aleksandar Toševski (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet