Pages

Analiza ciklusa eksploatacije kvarcnoga pijeska u Hrvatskoj
Analiza ciklusa eksploatacije kvarcnoga pijeska u Hrvatskoj
Anamarija Grbeš
Kvarcni pijesak je sirovina sa širokim spektrom primjena od kojih su najpoznatije primjene u industriji stakla i građevinarstvu. Republika Hrvatska raspolaže s potvrđenim rezervama od oko 40 milijuna tona i dugom tradicijom eksploatacije koja se posljednjih godina odvija smanjenim kapacitetom. Prosječna godišnja proizvodnja rovnog kvarcnog pijeska u Hrvatskoj iznosi oko 150 tisuća tona. Eksploatacija kvarcnog pijeska sastoji se od dobivanja rovnog kvarcnog pijeska strojnim...
Analiza primjenjivosti eksploziva smanjene gustoće za gospodarska miniranja
Analiza primjenjivosti eksploziva smanjene gustoće za gospodarska miniranja
Vinko Škrlec
Urbanizacijom i izgradnjom prometne infrastrukture javlja se potreba izvođenja opreznih miniranja, odnosno miniranja koja s jedne strane, moraju razlomiti stijenu, a s druge strane, što manje oštetiti stjensku masu te očuvati njena fizičko-mehanička svojstva izvan zone miniranja. Primjena opreznih miniranja osigurava i smanjenje potencijalno štetnih utjecaja miniranja na okolne objekte ili građevine. Svojstva uobičajeno korištenih eksploziva u potpunosti ne zadovoljavaju...
Dugoročna učinkovitost glinenih geosintetičkih barijera
Dugoročna učinkovitost glinenih geosintetičkih barijera
Danijela Kosić
Glinene geosintetičke barijere (GCL) su tvornički proizvedene hidrauličke barijere koje se sastoje od mineralne (bentonitna glina) i geosintetičke komponente (geomembrana ili geotekstil). Svrha ovog istraživanja bila je utvrditi u kojoj mjeri dolazi do promjene svojstava bentonitne gline nakon ugradnje u završni pokrov odlagališta otpada uzrokovane procesima koji se događaju u tijelu odlagališta otpada, te u njegovom neposrednom okolišu. Ispitivanja su provedena na ukupno...
Fenomenološki model gibanja klizišta Kostanjek na osnovi praćenja parametara klizanja
Fenomenološki model gibanja klizišta Kostanjek na osnovi praćenja parametara klizanja
Martin Krkač
U ovoj disertaciji prikazano je određivanje obrazaca gibanja klizišta i odnosa između gibanja i inicijatora klizišta Kostanjek, najvećeg klizišta u Republici Hrvatskoj, aktiviranog 1963. godine. Određivanje obrazaca gibanja i odnosa između gibanja i inicijatora klizanja omogućeno je na temelju kontinuiranog mjerenja parametara klizanja integriranim sustavom praćenja koji se naziva „Opservatorij za praćenje klizišta Kostanjek“, uspostavljenom u razdoblju od 2011. do 2013....
Geneza vulkanoklastičnih naslaga srednjega trijasa Vanjskih Dinarida
Geneza vulkanoklastičnih naslaga srednjega trijasa Vanjskih Dinarida
Duje Smirčić
Tijekom srednjega trijasa na području Vanjskih Dinarida tektonika povezana s otvaranjem Tetiskog oceana dovela je do značajne diferencijacije taložnih okoliša. Istovremeno su egzistirala izdignuta područja sa značajkama subaerske vulkanske aktivnosti i trošenja starijih stijena te njihova pretaloživanja, kao i plitkomorski prostori obilježeni karbonatnom sedimentacijom te dublja, pelagička morska korita u kojima su taloženi različiti sedimenti uključujući i...
Geneza, prostorna raspodjela i kvantifikacija poroznosti žumberačkih gornjotrijskih dolomita
Geneza, prostorna raspodjela i kvantifikacija poroznosti žumberačkih gornjotrijskih dolomita
Ivica Pavičić
Pukotinska poroznost tektonskog porijekla najčešći je oblik poroznosti u dolomitima, dok se u manjoj mjeri pojavljuju taložna i dijagenetska poroznost. Pukotinska proznost pojavljuje se u rasponu mjerila od mikroskopskog do regionalnog. Provedenim istraživanjem definirani su tipovi i geneza te kvantificirani iznosi pojedinih tipova poroznosti u litofacijesima i tektofacijesima svih formacija gornjotrijaskih dolomita Žumberka. Taložna i dijagenetska poroznost, analizirane su...
Granitoidi podloge Panonskoga bazena na području istočne Hrvatske
Granitoidi podloge Panonskoga bazena na području istočne Hrvatske
Sanja Šuica
Uzorci jezgara iz dubokih bušotina na području istočne Hrvatske, koji po kemijskom sastavu odgovaraju granitodima, odabrani su za petrografske i geokemijske analize. Osim granitoida, analizirane su i prostorno asocirane mafitne i neutralne stijene. Cilj istraživanja bio je definirati različite tipove granitoida, utvrditi izvorište magme, definirati petrogenetske procese, geotektonski okoliš te korelirati analizirane stijene s odgovarajućim izdancima i smjestiti ih u odgovarajući...
Identifikacija i klasifikacija klizišta i erozije vizualnom interpretacijom digitalnoga modela reljefa Vinodolske udoline
Identifikacija i klasifikacija klizišta i erozije vizualnom interpretacijom digitalnoga modela reljefa Vinodolske udoline
Petra Đomlija
U ovom istraživanju analiziranaje morfologija površine Vinodolske udoline (64,57 km2) metodom vizualne interpretacije digitalnoga modela reljefa visoke rezolucije bez vegetacije. Digitalni model reljefa rezolucije 1 x 1 m izrađen je iz oblaka točaka dobivenih laserskim skeniranjem iz zraka primjenom LiDAR tehnologije, koje je na području Vinodolske udoline provedeno u ožujku 2012. godine. Iz digitalnoga modela reljefa izvedeno je devet morfometrijskih karata, koje su vizualno...
Identifikacija utjecaja odlagališta Jakuševec - Prudinec na podzemne vode zagrebačkog vodonosnika
Identifikacija utjecaja odlagališta Jakuševec - Prudinec na podzemne vode zagrebačkog vodonosnika
Ratko Vasiljević
Odlagalište otpada Jakuševec-Prudinec od 1965. godine služi kao odlagalište komunalnog, neopasnog i industrijskog otpada Grada Zagreba i njegove okolice. Odlagalište je smješteno na području Zagrebačkog vodonosnog sustava koji predstavlja strateške zalihe podzemne vode. Nizvodno od odlagališta nalazi se područje „Kosnica“ koje je rezervirano u Prostornom planu Zagrebačke županije za izgradnju budućeg vodocrpilišta koje će zbog strateški značajnih zaliha podzemne vode...
Integrirani hidrogeološko-hidrokemijski model Daruvarskog geotermalnog vodonosnika
Integrirani hidrogeološko-hidrokemijski model Daruvarskog geotermalnog vodonosnika
Staša Borović
Temelj ove disertacije je istraživanje Daruvarskog geotermalnog vodonosnika i prirodnog izvorišta temperatura do 50 °C. Oni su dio hidrotermalnog sustava razvijenog u tektoniziranim i okršenim trijaskim karbonatima. Sistematizacijom i obradom podataka iz prethodnih geoloških, hidrogeoloških i geofizičkih istraživanja utvrđeno je da se radi o strukturno-tektonski predisponiranom hidrotermalnom sustavu vezanom uz strike-slip tektoniku koja je prisutna na užem i širem području...
Istraživanje strukture brtvenih elemenata bubrećih pakera za optimalno bubrenje u nafti iz hrvatskih naftnih ležišta
Istraživanje strukture brtvenih elemenata bubrećih pakera za optimalno bubrenje u nafti iz hrvatskih naftnih ležišta
Bojan Moslavac
U radu je istraživan utjecaj različite strukture umreženja uzoraka gume te utjecaja udjela reciklirane otpadne gume (granulirani reciklat) na brzinu bubrenja u nafti te na mehanička i toplinska svojstva budući da je razmatrana primjena gume kao sastavnog dijela bubrećih pakera. Uzorci umrežene (vulkanizirane) gume pripremljeni su iz dvije vrste kaučuka, etilenpropilen- dienskog (EPDM) i akrilonitril-butadienskog kaučuka (NBR). Pripremljeno je ukupno pet serija uzoraka; jedna...
Konceptualni model eksploatacije geotermalne energije revitalizacijom napuštenih naftnih i plinskih bušotina u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske
Konceptualni model eksploatacije geotermalne energije revitalizacijom napuštenih naftnih i plinskih bušotina u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske
Marija Macenić
Na području kontinentalnog dijela Republike Hrvatske (RH) postoji značajan broj napuštenih bušotina, a s obzirom na predviđeno smanjenje pridobivanja nafte i plina, broj privremeno napuštenih bušotina će se u budućnosti povećavati. Kao alternativa skupom procesu napuštanja, privremeno napuštene bušotine je moguće revitalizirati ugradnjom dubokih koaksijalnih bušotinskih izmjenjivača topline i koristiti kao toplinski izvor. Koaksijalni bušotinski izmjenjivači sastoje se od...

Pages