Pages

Analiza ciklusa eksploatacije kvarcnoga pijeska u Hrvatskoj
Analiza ciklusa eksploatacije kvarcnoga pijeska u Hrvatskoj
Anamarija Grbeš
Kvarcni pijesak je sirovina sa širokim spektrom primjena od kojih su najpoznatije primjene u industriji stakla i građevinarstvu. Republika Hrvatska raspolaže s potvrđenim rezervama od oko 40 milijuna tona i dugom tradicijom eksploatacije koja se posljednjih godina odvija smanjenim kapacitetom. Prosječna godišnja proizvodnja rovnog kvarcnog pijeska u Hrvatskoj iznosi oko 150 tisuća tona. Eksploatacija kvarcnog pijeska sastoji se od dobivanja rovnog kvarcnog pijeska strojnim...
Analiza primjenjivosti eksploziva smanjene gustoće za gospodarska miniranja
Analiza primjenjivosti eksploziva smanjene gustoće za gospodarska miniranja
Vinko Škrlec
Urbanizacijom i izgradnjom prometne infrastrukture javlja se potreba izvođenja opreznih miniranja, odnosno miniranja koja s jedne strane, moraju razlomiti stijenu, a s druge strane, što manje oštetiti stjensku masu te očuvati njena fizičko-mehanička svojstva izvan zone miniranja. Primjena opreznih miniranja osigurava i smanjenje potencijalno štetnih utjecaja miniranja na okolne objekte ili građevine. Svojstva uobičajeno korištenih eksploziva u potpunosti ne zadovoljavaju...
Dugoročna učinkovitost glinenih geosintetičkih barijera
Dugoročna učinkovitost glinenih geosintetičkih barijera
Danijela Kosić
Glinene geosintetičke barijere (GCL) su tvornički proizvedene hidrauličke barijere koje se sastoje od mineralne (bentonitna glina) i geosintetičke komponente (geomembrana ili geotekstil). Svrha ovog istraživanja bila je utvrditi u kojoj mjeri dolazi do promjene svojstava bentonitne gline nakon ugradnje u završni pokrov odlagališta otpada uzrokovane procesima koji se događaju u tijelu odlagališta otpada, te u njegovom neposrednom okolišu. Ispitivanja su provedena na ukupno...
Fenomenološki model gibanja klizišta Kostanjek na osnovi praćenja parametara klizanja
Fenomenološki model gibanja klizišta Kostanjek na osnovi praćenja parametara klizanja
Martin Krkač
U ovoj disertaciji prikazano je određivanje obrazaca gibanja klizišta i odnosa između gibanja i inicijatora klizišta Kostanjek, najvećeg klizišta u Republici Hrvatskoj, aktiviranog 1963. godine. Određivanje obrazaca gibanja i odnosa između gibanja i inicijatora klizanja omogućeno je na temelju kontinuiranog mjerenja parametara klizanja integriranim sustavom praćenja koji se naziva „Opservatorij za praćenje klizišta Kostanjek“, uspostavljenom u razdoblju od 2011. do 2013....
Geneza vulkanoklastičnih naslaga srednjega trijasa Vanjskih Dinarida
Geneza vulkanoklastičnih naslaga srednjega trijasa Vanjskih Dinarida
Duje Smirčić
Tijekom srednjega trijasa na području Vanjskih Dinarida tektonika povezana s otvaranjem Tetiskog oceana dovela je do značajne diferencijacije taložnih okoliša. Istovremeno su egzistirala izdignuta područja sa značajkama subaerske vulkanske aktivnosti i trošenja starijih stijena te njihova pretaloživanja, kao i plitkomorski prostori obilježeni karbonatnom sedimentacijom te dublja, pelagička morska korita u kojima su taloženi različiti sedimenti uključujući i...
Integrirani hidrogeološko-hidrokemijski model Daruvarskog geotermalnog vodonosnika
Integrirani hidrogeološko-hidrokemijski model Daruvarskog geotermalnog vodonosnika
Staša Borović
Temelj ove disertacije je istraživanje Daruvarskog geotermalnog vodonosnika i prirodnog izvorišta temperatura do 50 °C. Oni su dio hidrotermalnog sustava razvijenog u tektoniziranim i okršenim trijaskim karbonatima. Sistematizacijom i obradom podataka iz prethodnih geoloških, hidrogeoloških i geofizičkih istraživanja utvrđeno je da se radi o strukturno-tektonski predisponiranom hidrotermalnom sustavu vezanom uz strike-slip tektoniku koja je prisutna na užem i širem području...
Istraživanje strukture brtvenih elemenata bubrećih pakera za optimalno bubrenje u nafti iz hrvatskih naftnih ležišta
Istraživanje strukture brtvenih elemenata bubrećih pakera za optimalno bubrenje u nafti iz hrvatskih naftnih ležišta
Bojan Moslavac
U radu je istraživan utjecaj različite strukture umreženja uzoraka gume te utjecaja udjela reciklirane otpadne gume (granulirani reciklat) na brzinu bubrenja u nafti te na mehanička i toplinska svojstva budući da je razmatrana primjena gume kao sastavnog dijela bubrećih pakera. Uzorci umrežene (vulkanizirane) gume pripremljeni su iz dvije vrste kaučuka, etilenpropilen- dienskog (EPDM) i akrilonitril-butadienskog kaučuka (NBR). Pripremljeno je ukupno pet serija uzoraka; jedna...
Model interakcije geosintetičke trake i kamene ispune u konstrukcijama od armiranoga tla
Model interakcije geosintetičke trake i kamene ispune u konstrukcijama od armiranoga tla
Karolina Gradiški
Poznavanje mehanizma interakcije između tla i elemenata armature ključno je za projektiranje konstrukcija od armiranog tla, a ovisi o vrsti armaturnih elementa i tlu koje se koristi. U većini dosadašnjih istraživanja proučavan je mehanizam interakcije između metalnih traka ili mreža, te geosintetičkih mreža ili geotekstila i tla, dok je mali broj ispitivanja proveden za određivanje mehanizma interakcije geosintetičkih traka i tla. U istraživanjima koja su provedena za ...
Model nastajanja i analiza djelovanja kumulativnoga procesa linearnih eksplozivnih naboja
Model nastajanja i analiza djelovanja kumulativnoga procesa linearnih eksplozivnih naboja
Vječislav Bohanek
Kumulativni eksplozivni naboji kod kojih je jedna dimenzija značajno veća od drugih nazivaju se linearni (linijski) kumulativni rezači (eng. linear shaped charge - LSC). Linearni kumulativni rezači koriste se u različitim granama industrije te se primjenjuju unutar pojedinih tehnologija: za rezanje metala, primjerice kod rušenja čeličnih konstrukcija, odvajanje iskorištenih spremnika goriva raketa, razminiranje, probijanje otvora u preprekama u vatrogastvu i slično. Budući...
Model transporta potencijalno toksičnih elemenata kroz nesaturiranu zonu na području regionalnoga vodocrpilišta Kosnica
Model transporta potencijalno toksičnih elemenata kroz nesaturiranu zonu na području regionalnoga vodocrpilišta Kosnica
Stanko Ružičić
Predmet istraživanja ove doktorske disertacije je nesaturirana zona na području regionalnog vodocrpilišta Kosnica. Ciljevi ovog doktorskog rada bili su: (i) identificirati dominantne procese transporta u nesaturiranoj zoni; (ii) odrediti parametre toka vode i transporta onečišćivala nesaturirane zone; (iii) odrediti geokemijsko ponašanje potencijalno toksičnih elemenata u nesaturiranoj zoni; (iiii) izraditi prognozni model toka vode i transporta potencijalno toksičnih elemenata...
Modeliranje površinskoga transporta i geološki aspekti skladištenja ugljikova dioksida u neogenska pješčenjačka ležišta Sjeverne Hrvatske na primjeru polja Ivanić
Modeliranje površinskoga transporta i geološki aspekti skladištenja ugljikova dioksida u neogenska pješčenjačka ležišta Sjeverne Hrvatske na primjeru polja Ivanić
Karolina Novak Mavar
Tehnologija kaptiranja i skladištenja Cτ2 prepoznata je kao jedna od uspješnih za ublažavanje klimatskih promjena, a iscrpljena polja ugljikovodika predstavljaju realnu mogućnost za njenu primjenu. Predmet istraživanja su neogenska (gornjomiocenska) pješčenjačka ležišta ugljikovodika Savske depresije, a kao tipsko, odabrano je polje Ivanić. S ciljem izračuna kapaciteta naftnih ležišta, Gama 3 i Gama 4, dostupnog za skladištenje Cτ2, geostatističkim metodama (obično i...
Modeliranje radnog obujma podzemnog skladišta plina u funkciji ležišnih parametara i proizvodne opreme
Modeliranje radnog obujma podzemnog skladišta plina u funkciji ležišnih parametara i proizvodne opreme
Ivan Zelenika
Podzemna skladišta plina predstavljaju značajni segment plinske infrastrukture. Njihova primarna funkcija je osiguranje pouzdane i učinkovite opskrbe prirodnim plinom privatnih i javnih gospodarskih subjekata. Prirodni plin se skladišti unutar podzemnih geoloških formacija (ležišta), a ovisno o tipu geološke formacije predodređene su i njegove osnovne tehničke karakteristike. Kapacitet povlačenja (proizvodnje) i utiskivanja plina bitna je tehnička karakteristika svakog...

Pages