Rad dostupan nakon 2019-10-04
disertacija
Podrijetlo nitrata u podzemnoj vodi zagrebačkoga aluvijalnoga vodonosnika
doktorski rad

Zoran Kovač (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet