Pages

Analiza tržišta naftnih derivata u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2007. do 2012. godine
Analiza tržišta naftnih derivata u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2007. do 2012. godine
Darijan Kosić
Tržište naftnih derivata određeno je ponudom i potražnjom, mogućnošću i troškovima transporta te kretanjima cijena nafte i naftnih derivata. Hrvatsko tržište je relativno malo u odnosu na tržište cijele regije, a cijena se utvrđuje u skladu s tržišnim odnosima. Vlada Republike Hrvatske raspisuje najvišu maloprodajnu cijenu naftnih derivata za neprekinuto razdoblje od najduže 90 dana. Ulaskom u Europsku uniju, energetsko tržište Republike Hrvatske pripalo je Zajedničkom...
Analiza uklanjanja odobalnih postrojenja na Jadranu u odnosu na prenamjenu u odobalnu vjetroelektranu
Analiza uklanjanja odobalnih postrojenja na Jadranu u odnosu na prenamjenu u odobalnu vjetroelektranu
Iva Zelenko
Uklanjanje i prenamjena plinskih odobalnih postrojenja na Jadranu smanjenjem proizvodnje postaju stvarna mogućnost i potreba. Uklanjanje plinskih postrojenja istražena je i razvijena tehnologija, no dosada nije bilo potrebe za njenom primjenom na fiksnim platformama u Jadranu. S druge strane, jedna od mogućnosti prenamjene platformi je prenamjena u odobalnu vjetroelektranu, što do sada nije realizirano nigdje u svijetu. Razmatranje obiju mogućnosti uključuje niz nepoznatih i...
Analiza uskladivosti kvalitete prirodnog plina
Analiza uskladivosti kvalitete prirodnog plina
Matej Ružić
Diplomski rad donosi pregled kvalitete plina u RH i EU te analizu mogućih prepreka usvajanja zajedničkog standarda na razini unije. Definiraju se parametri kvalitete plina, pravna osnova na čijim temeljima se donose standardi, nacrt prijedloga zajedničkog europskog standarda te predstavljaju dvije analize koje uključuju način rješavanja problema implementacije navedenog standarda i analizu stvarnog plina zemalja šire regije. Podaci za analizu su preuzeti sa službenih web stranica...
Analiza usklađenosti Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije sa zahtjevima Direktive o industrijskim emisijama
Analiza usklađenosti Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije sa zahtjevima Direktive o industrijskim emisijama
Karla Foršek
U radu je prikazan suvremeni sustav gospodarenja komunalnim i građevnim otpadom na primjeru budućeg Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije na lokaciji Babina gora (CGO). Analizom planiranog zahvata, procijenjeni su mogući utjecaji CGO na okoliš tijekom njegove izgradnje, tijekom rada (od ulaza otpada u CGO sve do izlaza) i nakon zatvaranja, te ocijenjena prihvatljivosti zahvata u prostoru uz uvjet primjene određenih mjera zaštite i programa praćenja stanja okoliša....
Analiza utjecaja oborina na oblik recesijske krivulje izvora
Analiza utjecaja oborina na oblik recesijske krivulje izvora
Josipa Relota
Ovaj rad bavi se odnosom visine oborine i koeficijenta recesije na većim krškim izvorima porječja Mirne (Sv. Ivan, Bulaž i Gradole) i porječja Raše (Fonte Gaia, Kokoti i Rakonek). Prema podacima o dnevnoj ukupnoj izdašnosti izrađene su glavne recesijske krivulje navedenih izvora kako bi im se odredio koeficijent recesije. U tu svrhu korištena je prilagođena i automatizirana „matching strip” metoda. Nadalje, određivao se odnos visine oborina i koeficijenta recesije tako što se...
Analiza utjecaja smanjenja cijena nafte na poslovanje naftne tvrtke
Analiza utjecaja smanjenja cijena nafte na poslovanje naftne tvrtke
Adam Tomek
U diplomskom radu opisan je i analiziran utjecaj smanjenja cijene nafte na svjetskom tržištu na poslovanje tri europske naftne tvrtke: INA d.d., MOL Grupa i OMV. Detaljnije je objašnjeno kako se kretala cijena nafte na svjetskom tržištu u ovisnosti o globalnim događajima unazad 50-ak godina, te tko određuje te cijene i prema kojim kriterijima. Nadalje je ukratko opisano poslovanje naftnih kompanija, što dovodi na kraju do analize poslovanja naftnih kompanija i njenih rezultata.
Analiza utjecaja usisnih naprezanja na stabilnost djelomično zasićenog nasipa
Analiza utjecaja usisnih naprezanja na stabilnost djelomično zasićenog nasipa
Marina Bošković
Nesaturirana tla mogu uzrokovati različite geotehničke probleme koji se javljaju kod zemljanih brana ili nasipa zbog raspodjele pornog tlaka vode i zraka što može dovesti do njihove nestabilnosti. Numerički model nasipa od nesaturiranog tla obuhvaća analizu procjeđivanja i stabilnosti nasipa provedenu kroz pojedinačne faze s porastima razine vode na uzvodnoj strani do maksimalne visine od 7 m. Usporedbom rezultata analize dvaju modela, saturiranog i nesaturiranog, pokazalo se da...
Aplikacija za prikaz kemizma podzemne i površinske vode
Aplikacija za prikaz kemizma podzemne i površinske vode
Daniel Jakobović
Cilj ovoga rada bio je razviti aplikaciju za kemijsku analizu vode za ljudsku potrošnju i vode za navodnjavanje. Aplikacija je programirana u PHP programskom jeziku te služi za bržu obradu laboratorijskih podataka, kvalitetniju ocjenu kakvoće podzemne i površinske vode te precizniju klasifikaciju vode za navodnjavanje s obzirom na fizičke, kemijske i biološke probleme. Tabličnim unosom, podaci se analiziraju prema graničnim MDK vrijednostima, a unosom glavnih aniona i kationa u...
Arheometrija brončanodobne keramike na području Turopolja
Arheometrija brončanodobne keramike na području Turopolja
Adriana Grzunov
Cilj izrade ovog diplomskog rada je utvrđivanje potencijalnih sirovina za izradu brončanodobne keramike te opis tehnološkog postupka izrade i pečenja keramike. Predmet istraživanja ovog diplomskog rada su keramički ulomci koji pripadaju ostacima naselja s područja Turoplja na lokalitetu Kurilovec-Belinščica. Za mineralošku analizu uzoraka keramike i uzoraka potencijalnih sirovina korištena je rendgenska difrakcijska analiza na prahu. Ulomci keramike analizirani su i optičkom...
Arheometrija grafitirane keramike latenske kulture na području Slavonije
Arheometrija grafitirane keramike latenske kulture na području Slavonije
Kristijan Bakarić
Cilj ovog diplomskog rada je odredba mineraloško-petrološkog sastava keramičkih ulomaka latenske kulture s lokaliteta u Slavoniji (Vinkovci, Osijek, Frkljevci, Sarvaš, Josipovac Punitovački, Virovitica i Vukovar) pomoću optičke mikroskopije i rendgenske difrakcije na prahu (XRD) te petrografska analiza potencijalne sirovine grafita tj. grafitičnih škriljavaca i pješčenjaka s područja južnog Papuka. Grafitirana keramika je prema rezultatima analiza podijeljena u četiri grupe (A,...
Arsen u podzemnim vodama istočne Slavonije
Arsen u podzemnim vodama istočne Slavonije
Vedrana Solar
Diplomski rad sadrži osnovne informacije o elementu arsenu, njegovoj zastupljenosti unutar vodonosnika diljem svijeta i u Hrvatskoj na području istočne Slavonije. Analizom koncentracija arsena u podzemnim vodama na području Virovitice, Slatine, Našica, Valpova, Čepina, Belog Manastira, Topolja, Dalja i Mohova, zaključeno je da vrijednosti arsena na lokacijama Dalj, Valpovo i Čepin prelaze MDK vrijednost koja iznosi 10 μg*L-1 prema Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama...
Atricijsko čišćenje plastike od parafina
Atricijsko čišćenje plastike od parafina
Ana Čengija
U ovom radu pod otpadom se podrazumijeva plastični otpad (lampioni). Ako se otpadom ne gospodari kako treba ili ga se nekontrolirano odlaže, on će onečistiti okoliš. Mnoge vrste plastike nisu biorazgradive bez obzira na uvjete u okolišu, barem ne u značajnoj mjeri, dok se neke vrste razgrađuju, ali sporo, pod uvjetom da su izložene povoljnom djelovanju zraka, vode i svjetla. Lampioni nisu biorazgradivi jer ni metal, niti plastika, niti parafin od kojih se sastoji lampion nisu...

Pages